Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

AcouSort: Bokslutskommuniké 2019

Perioden i korthet

TOLV MÅNADER (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Intäkterna uppgick till 3 041 (1 369) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -9 657 (-8 960) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,96 (-0,89) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 74 % (89 %).

FJÄRDE KVARTALET (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Intäkterna uppgick till 758 (308) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -3 204 (-2 926) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,29) SEK

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 016 666
aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 10 016 666
registrerade aktier.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Den 2 oktober inledde AcouSort officiellt projektet AcouPlast.
Projektet har som syfte att utveckla chip för separation av
blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Genom att
tillverka chipen i polymermaterial kommer chipen vara mer
kostnadseffektiva än de glaschip som används idag.

· Den 21 oktober meddelade AcouSort att företagets Application
Specialist Julia Alsved ska presentera på MicroTAS i Basel 27-31
oktober. Presentationen handlar om en ny AcouWash applikation. Datan
som presenteras visar hur man med AcouWash kan automatisera
separationen av mononukleära celler (MNC) från blodprover och därmed
erhålla förbättrad provkvalitet.

· Den 24 oktober tecknade AcouSort ett exklusivt avtal med det
japanska bolaget Physio-Tech. Physio-Tech kommer aktivt arbeta för
att marknadsföra AcouSorts produkter och teknologi till
forskargrupper och Life Science-företag i Japan.

· Den 28 oktober mottog AcouSort en order på AcouTrap från en privat
aktör i Sydkorea. Köparen är ett Life Science-företag som bland annat
arbetar med utveckling av produkter för patientnära testning.
Systemet kommer att levereras under fjärde kvartalet 2019. Ordern
innebär initialt intäkter om EUR 38 000 följt av intäkter från
installation och support.

· Den 15 november meddelade AcouSort att ett AcouWashsystem
installerats för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör.
Parterna för parallellt diskussioner om ett leasingavtal för
AcouWash-systemet men även kring att inleda ett samarbetsprojekt.
Projektet ska fokusera på att utveckla en klinisk analysmetod, där
cellfraktioneringstekniken hos AcouWash används för förberedning av
prover.

· Den 2 december lanserade AcouSort nytt marknadsmaterial, så kallat
product sheet, som beskriver företagets OEMkomponent
AcouPlasmaoptical. Materialet presenterades på konferensen Genomics
Live i Basel, Schweiz.

· Den 12 december erhöll AcouSort CE-märkning för AcouWash.
Märkningen innebär att AcouWashs teknik kan kommersialiseras, vilket
förväntas leda till ett flertal viktiga strategiska OEM-samarbeten.
AcouSorts möjligheter att sluta OEM-avtal med industriella aktörer
ökar därmed väsentligt.

· Den 13 december tilldelades AcouSorts grundare Thomas Laurell 48
miljoner kronor i forskningsanslag av vetenskapsrådet för sin
forskning inom akustofluidik. Thomas Laurells forskning, vetenskap
och teknik, ligger till grund för AcouSorts verksamhet.

· Den 20 december slöt AcouSort två avtal med en stor japansk
industriell aktör. Avtalen gäller leasing av ett AcouWash-system samt
ett separat avtal om ett samarbetsprojekt. Avtalen sträcker sig över
tolv månader och innebär en samlad intäkt om 41 235 euro.
Samarbetsprojektets syfte är att utveckla ett nytt diagnostiskt test
där AcouSort kommer bistå med expertis för att underlätta den
tekniska utvecklingen och anpassningen av AcouWash-teknologin för
projektets ändamål.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 8 januari signerade AcouSort samarbetsavtal med ett
multinationellt Life Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Det
initiala samarbetet syftar till att utvärdera AcouWash-teknologin som
ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter.

· Den 24 januari fick AcouSort en order på ett modifierat
AcouWash-system från Umeå universitet. Ordern avser ett
AcouWash-system modifierat för att kunna utföra separation av
cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet
innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort.

· Den 7 februari mottog AcouSort en order på ett AcouTrapsystem från
Region Örebro län. Systemet kommer att används i ett projekt inom
cancerforskning. Systemet levereras under första kvartalet 2020 och
genererar intäkter om 50 000 euro

· Den 19 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra ett
produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory
(IL) för att säkerställa att implementeringen av AcouSorts teknologi
i företagets kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet
kommer generera intäkter om 42 000 US dollar för 2020 och är det
andra uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som
AcouSort slöt med IL under våren 2018.

· Den 24 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra en
jämförelsestudie av AcouTraps prestanda jämfört med på marknaden
etablerade tekniker. Teknikerna kommer att jämföras med avseende på
infångning och upprening av biologiska prover innehållande vesiklar.
Projektet kommer generera intäkter om 20 000 euro.

VD Torsten Freltoft har ordet

AcouSorts positiva utveckling fortsatte under fjärde kvartalet. Det
gångna året går därmed till historien som det mest händelserika året
i bolagets historia. Vi har upplevt ett successivt ökande intresse
för vår teknologi, både från marknaden och från forskarvärlden. Den
positiva responsen som vi har mött under året ger oss i teamet energi
för att fortsätta driva AcouSort framåt.

Under 2019 har vi investerat mycket tid på att göra våra produkter
ännu bättre. Vi har även varit på resande fot och besökt mässor och
konferenser. Syftet har varit att träffa framstående forskare och
bolag som utvecklar medicinsk utrustning. Fokus har hela tiden legat
på att kommersialisera vår verksamhet ytterligare, en satsning som
redan har börjat ge resultat.

Vi har vid upprepade tillfällen under det gångna året upplevt vikten
av våra benchtop-system, inte bara för utveckling av nya
applikationer utan även för att skapa kommersiella samarbeten. Under
fjärde kvartalet fick vi vårt genombrott i Japan genom att sluta två
avtal med en stor industriell aktör. Avtalen i Japan avser dels
leasing av ett AcouWash-system, dels utveckling av ett nytt
diagnostiskt test, där AcouSort kommer att bistå med expertis för att
underlätta den tekniska utvecklingen och anpassningen av
AcouWash-teknologin för projektets ändamål.

Under inledningen av 2020 har vi signerat ytterligare ett
samarbetsavtal, denna gång med ett multinationellt Life
Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Samarbetets syfte är att
utvärdera AcouWash-teknologin som ett steg i kvalitetskontrollkedjan
för delar av företagets produkter. Förhoppningen är även i detta fall
att vi framöver ska nå ett långsiktigt OEM-avtal där AcouSorts teknik
integreras i kundens utrustning.

Utöver detta har vi under inledningen på det nya året installerat ett
AcouTrap-system hos ett koreanskt Life Science-bolag samt fått en
order på ett modifierat Acouwash-system från Umeå universitet.
Nyligen har Region Örebro län beställt ett AcouTrap system, som
levereras under Q1.

Det är glädjande att se att vi hela tiden gör framsteg i vår forskning
och produktutveckling samtidigt som affärsintensiteten ökar. Under
det kommande året satsar vi på att nå ut till ännu fler framstående
forskare och institutioner genom att placera våra system på
universitet. Syftet är att hjälpa dessa grupper att nå vetenskapliga
genombrott för att på så sätt utveckla vår teknik och affär
ytterligare.

Med lärdomar och insikter från året som gått står vi nu redo att
kommunicera en förtydligad och uppdaterad strategi. Vägen framåt sker
genom att fokusera utvecklingen av våra produkter så att de på bästa
sätt hjälper forskare och företag med utveckling av ny behandling och
diagnostik inom onkologi, infektionsmedicin samt patientnära
diagnostik. Vi ser ett stort behov från dessa marknader för
förbättrade och automatiserade provhanteringsprocesser för att driva
utvecklingen framåt. Med en riktad satsning på utveckling och
kommersialisering av våra OEM-produkter och forskningsinstrument
inriktat mot dessa områden bidrar AcouSort till att överbrygga den
barriär som manuell hantering av prover utgör och därmed möjliggöra
banbrytande vetenskapliga framsteg.

Det är vår övertygelse att detta kommer att leda till ytterligare
framsteg i forskningen och till fler affärer för AcouSort. Vi ser nu
framåt mot ännu ett händelseoch framgångsrikt år för bolaget.

Torsten Freltoft
VD, ACOUSORT AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 februari 2020.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acousort/r/bokslutskommunike-2019,c3044368
https://mb.cision.com/Main/15073/3044368/1200479.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.