Du är här

2018-03-05

AcouSort: Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB

Aktieägarna i AcouSort AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 21
mars 2018 kl. 08.00 i 'Bioforum' (byggnad 406), Medicon Village,
Scheelevägen 14 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 07.30 och
avbryts när stämman öppnas

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 15 mars 2018, dels senast den 15 mars 2018 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske
skriftligt under adress AcouSort AB, c/o Fredersen Advokatbyrå,
Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
acousort@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta
en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett
på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 mars 2018 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 15 mars 2018. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.acousort.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen fattade den 5 mars 2018 ett beslut om företrädesemission som
styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet har följande
lydelse:

Styrelsen för AcouSort AB, org. nr 556824-1037, ("Bolaget") beslutar,
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en
företrädesemission av högst 2 504 166 aktier, innebärande en ökning
av aktiekapitalet med högst 250 416,60 kronor. För beslutet ska i
övrigt följande villkor gälla.

1. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen
den 29 mars 2018 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Varje tre
(3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) aktie.

2. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till nio (9) kronor.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för företrädesemissionens högsta belopp.

Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
a) i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
b) i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier Teckningsperioden ska löpa från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.
5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning.
Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista
varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet
av besked om tilldelning.

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första
avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast
efter att de registrerats hos Bolagsverket.

7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som
följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget vid stämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.

Lund i mars 2018

AcouSort AB

Styrelsen

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot
medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en
plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra
partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala
affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på
akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett
antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). För ytterligare information, besök:
http://www.acousort.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/15073/2463807/800538.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.