Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Acrinova: Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") publicerar härmed bokslutskommuniké
för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Nedan följer en kort
sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké
finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.acrinova.se/Rapporter)
samt som bifogad fil.

VD Ulf Wallén kommenterar
"Verksamhetsåret som passerat har innefattat flera viktiga avtal och
affärer. Vi hade som målsättning att ha fastigheter för ca 600 mkr
vid årets utgång. Vi landade på 654 mkr (442). Eget kapital per aktie
ökade till 21,51 kr (18,78) detta motsvarar drygt 14%. Vår uttalade
målsättning är en ökning med 10% per år.

Rörelseresultatet för året blev 64,8 mkr (62,0) vilket är en förväntad
utveckling. Förvaltningsresultatet blev dock lägre än föregående år,
13,2 mkr (17,2). Detta beror på att bolaget tagit engångskostnader
inför noteringen på Nasdaq First North Premier på ca 3 mkr. Dessutom
har vi bemannat upp med kvalificerad personal i förebyggande syfte
inför fortsatt tillväxt. Tack vare vårt hårda arbete med att utveckla
och hyra ut våra fastigheter, hade vi under året en värdetillväxt i
beståndet på 32,6 mkr (20,9). Detta gör att resultat före skatt ökar
med 23% till 50,3 mkr (40,9)."

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 24 130 (22 569).
· Rörelseresultatet uppgick till 16 092 (16 033).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 226 (2 544).
· Periodens resultat uppgick till 16 895 (11 016).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 1,01 kr (0,79).

Räkenskapsåret 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 94 074 (87 643).
· Rörelseresultatet uppgick till 64 808 (61 991).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 13 234 (17 247).
· Periodens resultat uppgick till 40 993 (33 527).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 2,51 kr (2,40).
· Eget kapital per aktie uppgick till 21,51 kr (18,78).
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 22,79 kr
(20,06).

· Soliditeten uppgick till 49,2 % (49,2 %).
· Räntetäckningsgraden uppgick till 2,86 ggr (4,28).
· Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång
till 57 140 tkr (20 679).

Händelser under Q4 2019

· Den 9 oktober meddelades att Sedermera Fondkommission har utsetts
till likviditetsgarant för bolagets aktie. Handeln med
likviditetsgaranti inleddes den 10 oktober.

· Den 10 oktober meddelades att riktade nyemission till Malmöhus
Invest AB om sammanlagt 150 000 aktier som meddelades genom
pressmeddelande den 3 juli 2019, nu är registrerad på Bolagsverket.

· Den 12 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal
med Trellebo Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Orion 7
Trelleborgs kommun. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd och
köpeskillingen uppgår till sammanlagt 59 MSEK. Förvärvet gör att
Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en
prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande
fastighetsbeståndet.

· Den 13 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal
med Hoffs Möbler AB om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i
Trelleborgs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 6
500 kvadratmeter i form av kontor, lager och butik.

· Den 15 november meddelade Acrinova att bolaget ingått ett avtal
med Trelleborgs kommun om att uppföra och därefter hyra ut en
förskola för cirka 160 barn på Södra Gränstorpsomådet. Den planerade
byggstarten är år 2020 med planerat tillträde 2021. Styrelsen bedömer
att projektet kommer att ha en sammanlagd uppförandekostnad om cirka
60 MSEK. Hyresavtalet mellan Acrinova och Trelleborgs kommun sträcker
sig 20 år från tillträdet.

· Den 22 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal
med Inslipargruppen i Helsingborg AB om förvärv av fastigheten Carnot
10 i Helsingborgs kommun. Fastigheten, om totalt 2 235 kvadratmeter,
utgörs primärt av bostäder fördelat på 30 lägenheter.

· Den 22 november meddelade Acrinova att bolagets styrelseledamot
Johan Widström på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag som
styrelseledamot i Acrinova.

· Den 3 december meddelade Acrinova att bolaget har godkänts för
notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för
handel i Acrinovas aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market
var måndagen den 9 december 2019.

· Den 3 december meddelade Acrinova att bolagets styrelse föreslår
en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets AB om totalt 2 500
000 aktier för 22,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om
cirka 56 MSEK. Acrinova meddelar även att Bolaget har ingått en
avsiktsförklaring med JAH Fastighets AB om förvärv av fastigheten
Helsingborg Olympiaden 15 i Helsingborgs kommun.

· Den 5 december meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med
Tolima Holding AB om förvärv av fastigheten Staffanstorp Borggård
1:482 i Staffanstorps kommun. Fastigheten, med uthyrningsbar area om
totalt 3 117 kvadratmeter, utgörs primärt av kommersiella lokaler
fördelat på kontor och lagerlokaler.

· Den 6 december meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal om
försäljning av fastigheten Grimskaftet 1 i Malmö kommun till Norama
Real Estate AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 51 MSEK. Av dessa
51 MSEK utgör 2 MSEK reavinst och affären frigör härutöver cirka 25
MSEK i likvida medel till Acrinova.

Händelser efter periodens utgång

· Den 9 januari 2020 meddelade Acrinova att styrelsen beslutat om en
spridningsemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, om högst 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK). Syftet med
erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i bolaget vilket
skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien, samt för att
tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt.

· Den 10 januari 2020 meddelade Acrinova att bolaget har ingått
avtal med Hellasvägen Invest AB om förvärv av fastigheten Höör Hällbo
17 i Höörs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500
kvm.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en vinstutdelning om
0,80 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma kommer att hållas den 23 april 2020 i Malmö. Årsredovisning
för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning
via bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före
årsstämman.

Kalendarium
Delårsrapport 1, 2020 13 maj 2020
Halvårsrapport, 2020 24 juli 2020
Delårsrapport 3, 2020 12 november 2020
Bokslutskommuniké, 2020 26 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020.

\ \

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/acrinova-ab-offentliggor-bokslutsk...
https://mb.cision.com/Main/12091/3048233/1203007.pdf
https://mb.cision.com/Public/12091/3048233/afd063bd9aa1a50d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.