Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Acrinova: Acrinova genomför spridningsemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA,
SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING,
DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE
REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Acrinova AB (publ) ("Acrinova" eller "Bolaget") har idag
beslutat om en spridningsemission av aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, om högst 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK)
("Erbjudandet"). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning
av ägandet i Bolaget vilket skapar förutsättningar för en ökad
likviditet i aktien, samt för att tillföra ytterligare kapital för
fortsatt tillväxt. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet ska
motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North
Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") under
teckningsperioden som löper från och med den 10 januari till och med
23 januari 2020 med en rabatt om tio (10) procent. Genom Erbjudandet
kan Bolaget tillföras maximalt 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK) före avdrag
för emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

· Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 nyemitterade aktier och
riktar sig till allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Erbjudandet, och skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet
aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad
likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella
ställning för fortsatt tillväxt.

· Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under
teckningsperioden som löper från och med den 10 januari till och med
23 januari 2020 med en rabatt om tio (10) procent.

· Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR och kommer därför inte att
föranleda upprättande av prospekt. Det innebär att maximalt antal
aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan bli
färre än 1 500 000.

· Teckningsperioden löper mellan den 10 januari och den 23 januari
2020. Anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhanda senast
kl. 23:59 den 23 januari 2020.

· Tilldelning i Erbjudandet beslutas av styrelsen. Om Erbjudandet
övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter
till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till
anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras
till dem som inte var aktieägare i Bolaget per den 9 januari 2020,
kunder till Avanza Bank AB samt till strategiska investerare.

· Minsta investeringen uppgår till 400 aktier och därefter i jämna
poster om 10 aktier.

· Acrinova har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med
fullständiga villkor för Erbjudandet som finns tillgängligt på
Bolagets hemsida.

Bakgrund och motiv
Acrinova är en skånsk fastighetskoncern med fokus på kommersiella
fastigheter i södra Sverige, och särskilt i Öresundsregionen.
Acrinova grundades under hösten 2014 och har på kort tid etablerat
sig som en relevant aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Bolaget
har en offensiv tillväxtstrategi som involverar flertalet förvärv.
För att kunna hålla den aggressiva tillväxtstrategin valde styrelsen
att i början av 2015 notera Acrinova på Spotlight Stock Market
(dåvarande AktieTorget). Noteringen underlättade Bolagets
fastighetsförvärv och gav också Bolaget tillgång till kapital från
aktiemarknaden. Året därpå tillträdde nuvarande VD Ulf Wallén sin
post. Ulf har valt att rekrytera handplockade medarbetare med mycket
god kännedom om fastighetsmarknaden och framför allt inom
Öresundsregionen som Acrinova har valt att fokusera på.
Personalförstärkningarna har varit mycket lyckade, vilket har varit
en stor bidragande faktor till Bolagets tillväxt. I takt med Bolagets
tillväxt har styrelsen bedömt det som fördelaktigt att notera
Acrinova på Nasdaq First North Premier, med en långsiktig målsättning
att Acrinova ska noteras på en reglerad marknad.

Listbytet genomfördes i början av december 2019 och gjordes bland
annat för att öka marknadens kännedom om Bolaget. I syfte att
ytterligare utöka marknadens kännedom om Bolaget, att öka
likviditeten i aktien, samt att finansiera en fortsatt
förvärvsstrategi har styrelsen valt att genomföra Erbjudandet.
Bolaget avser att växa och har en uttalad målsättning om att
fastighetsvärdet, vid utgången av 2021, ska uppgå till 1,5 miljarder
SEK.

Erbjudandet och aktielån
Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 nyemitterade aktier och
teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under perioden 10
januari till och med 23 januari 2020 med en rabatt om tio (10)
procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan
inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR vilket innebär att antalet
aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan
understiga nyemissionens högsta antal.

Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget högst 2,5 MEUR
(cirka 26,3 MSEK) före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet kan
innebära en utspädningseffekt om högst cirka 7,58 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 1
500 000, från 18 282 014 (baserat på registrerat antal aktier hos
Bolagsverket den 9 januari 2020) till 19 782 014. Aktiekapitalet kan
genom Erbjudandet öka med högst cirka 500 000 SEK från cirka 6 094
004,67 SEK till cirka 6 594 004,67 SEK.

I syfte att möjliggöra leverans till investerarna i Erbjudandet har
storägare i Acrinova, Ateneum AB och Falvir AB, lånat ut sammanlagt 1
500 000 aktier till Avanza Bank AB. De utlånade aktierna kommer att
återlämnas till långivarna så snart Erbjudandet är registrerat hos
Bolagsverket och aktierna har bokats ut via Euroclear, vilket
beräknas ske omkring vecka 7 2020.

Indikativ tidplan

· Informationsmemorandum har idag, den 9 januari 2020,
offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

· Teckningsperioden löper mellan den 10 januari och den 23 januari
2020 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhanda senast
kl. 23:59 den 23 januari 2020.

· Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 27
januari 2020.

· Information om tilldelning beräknas ske omkring den 27 januari
2020 genom upprättande av avräkningsnota.

· Likviddag beräknas vara den 29 januari 2020.

Rådgivare
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law
legal rådgivare till Acrinova i Erbjudandet.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11-32 30 732
www.skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 januari 2020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
Acrinova i någon sådan jurisdiktion, varken från Acrinova eller från
någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med
anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt
tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Avanza Bank AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Avanza Bank AB agerar för Bolagets räkning i samband med
transaktionen och inte för någon annans räkning. Avanza Bank AB är
inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd
som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med
transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz
eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande,
publicering eller distribution av denna information skulle stå i
strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Dett...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.