Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

Acrinova: Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2019

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") publicerar härmed halvårsrapport
avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig
som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.acrinova.se).
Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar

"Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i
Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till
marknaden. Vi har genomfört ett antal omfattande fastighetsförvärv i
Trelleborg och Staffanstorp som medför en väsentlig förstärkning av
vår redan i dagsläget fina fastighetsportfölj. Detta i kombination
med vårt kontinuerligt hårda och målmedvetna arbete i våra
fastighets,- förvaltnings- och serviceverksamheten gör att vårt
rörelseresultat för första halvåret är 33,2 MSEK, vilket är 3 MSEK
bättre än motsvarande period 2018. Resultat efter skatt var 18,3 MSEK
för första halvåret mot 13,1 MSEK för motsvarande period förra året.
Den goda och gedigna tillväxten i Acrinova gör att jag känner mig
trygg i både våra målsättningar och på Acrinovas framtid i stort."

Sammanfattning av andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 23 764 (22 809).
· Rörelseresultatet uppgick till 18 348 (15 775).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 5 583 (4 769).
· Periodens resultat uppgick till 11 448 (7 045).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 2,39 kr (1,51).

Sammanfattning av första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 45 066 (44 400).
· Rörelseresultatet uppgick till 33 226 (30 294).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 9 129 (8 992).
· Periodens resultat uppgick till 18 305 (13 071).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 3,83 kr (2,81).
· Eget kapital per aktie uppgick till 59,68 kr (52,75).
· Soliditeten uppgick till 46,5 % (47,8)
· Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (4,3)
· Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång
till 15 112 tkr (27 641).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se
Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 juli 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/acrinova-publicerar-halvarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/12091/2868994/1081957.pdf
https://mb.cision.com/Public/12091/2868994/ab3c69275572c800.pdf

Författare AktieTorget News