Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Actic Group AB: Kallelse till årsstämma i Actic Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-04-15

Aktieägarna i Actic Group AB, 556895-3409, kallas härmed till
årsstämma torsdagen 14 maj 2020, klockan 16.00 på Actic Kista
Valhall, Torshamnsgränd 9, 164 40 Kista, Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2020,

dels senast den 8 maj 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid
stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Box 1805, 171 21 Solna
eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter,
registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd den 8 maj 2020, och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida,
www.acticgroup.se.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för Actic Group att ta ett
samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning
av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän
smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon
riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och
effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd. Frågorna på stämman att koncentreras till
beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om
bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i
förväg till bolaget via e-post till stamma@actic.se.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett
riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med
någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig
av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att
delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med
15 896 936 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter;
12. Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter;
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2021;

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för
koncernledningen;

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera nya aktier;

16. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antal
styrelseledamöter och revisorer, arvode åt styrelsen och revisorer,
samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2 och 9-13)

Valberedningen, bestående av Göran Carlson (utsedd av Ushi Ltd),
Daniel Nyhren (utsedd av Athanase Industrial Partner), Jannis
Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (utsedd av
AFA Försäkring) föreslår följande.

· Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande
Göran Carlson (ärende 2).

· Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex, utan suppleanter.
Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter (ärende
9).

· Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande:
· Arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till
övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera.

· Arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50
000 kronor och till övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

· Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 100 000
kronor och till övriga ledamöter 50 000 kronor vardera (ärende 10).

· Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 10).

· Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Göran
Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg, Viktor
Linnell och Trine Lise Marsdal, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Omval föreslås av Göran Carlson till styrelseordförande
(ärende 11).

· Till revisor föreslås omval av KPMG AB, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, vilket överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation. Noteras att auktoriserade revisorn Håkan Olsson
Reising kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman
beslutar i enlighet med valberedningens förslag (ärende 12).

Ledamöterna finns beskrivna i Actics årsredovisning och på bolagets
hemsida, www.acticgroup.se.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2021 (ärende 13)

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2021 utses
enligt följande.

Inför årsstämman 2021 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av
de per 31 augusti 2020 fyra största aktieägarna enligt den av
Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.
Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i
valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen
avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en
ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft
rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den
röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar
annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen
inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en
tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2021 ska ledamöterna
utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag
och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra
största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan
valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny
ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största
aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan
komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den
påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelsens förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 8b)

De till årsstämmans förfogande stående medlen uppgår till totalt 537
144 036 kronor. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande
stående medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för
koncernledningen (ärende 14)

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till koncernledning,
inklusive verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare inom Actic. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpassar
ersättningen till bolagets strategi, långsiktiga mål och hållbarhet.
Actics avsikt är att ersättningen till koncernledningen i framtiden
också ska vara kopplad till uppfyllandet av uppsatta hållbarhetsmål.
Actic värdeskapande strategi består av tre centrala delar:

· ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.