Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Actic: Kallelse till årsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
11 maj 2017 klockan 15:00 på Actic Kista Valhall, Torshamnsgränd 9,
164 40 Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2017,

dels senast den 5 maj 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Smidesvägen 12 5 tr, 171 41 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd den 5 maj 2017, och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på www.acticgroup.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med
15 896 936 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Beslut om:
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter;
12. Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter;
13. Aktieägares förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2018;

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare;

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera nya aktier;

16. Stämmans avslutande.
Aktieägares förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet
styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter,
arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter, och
val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 2 och 9-12)

Aktieägare representerande 36,5 procent av antalet utestående aktier,
har meddelat styrelsen följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Erik Lautmann (ärende 2).

- Antalet styrelseledamöter föreslås vara 8 (åtta) utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara 1 (en) utan revisorssuppleanter (ärende 9).

- Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

· Arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till
övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera.

· Arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 100 000
kronor och till övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera.

· Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 120 000
kronor och till övriga tre ledamöter 60 000 kronor vardera.

Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för
utskottsarbete, uppgår därmed till sammanlagt 2 800 000 kronor.
Styrelsearvode ska kunna faktureras Actic genom bolag på ett för
Actic kostnadsneutralt vis. Ersättning till revisorerna föreslås utgå
enligt godkänd räkning. (ärende 10)

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Erik Lautmann, Kristian Carlsson Kemppinen, Alireza Etemad, Ralf Holmlund, Lottie Knutson, Gunnar Palme och Åsa Wirén för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Nyval föreslås av Stefan Charette för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Omval föreslås av Erik Lautmann till styrelseordförande. (ärende 11).

- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Noteras att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att vara huvudansvarig revisor (ärende 12).

Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval

Stefan Charette är VD och investeringschef i Athanase Industrial
Partners Ltd. Han har tidigare varit VD i investmentbolaget Creades
AB, Investment AB Öresund, AB Custos och industrikoncernen Brokk
Group. Stefan har varit ledamot i 12 börsstyrelser varav två som
ordförande. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar Athanase Industrial
Partners-gruppens olika företag där han är ordförande samt
styrelseledamot i de publika börsbolagen DistIt AB, Alcadon Group AB
och Kitron ASA.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2018 (ärende 13)

Aktieägare representerande 36,5 procent av antalet utestående aktier
föreslår att valberedningen inför årsstämman 2018 utses enligt
följande.

Inför årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av
de per 31 augusti 2017 fyra största aktieägarna enligt den av
Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.
Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i
valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot
till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska
rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som
tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen.
Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om
valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för
valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen
inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en
tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2018 ska ledamöterna
utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag
och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra
största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan
valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny
ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största
aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan
komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där
påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelsens förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 8b)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat
om -6 404 kronor, bolagets balanserade vinstmedel om 174 855 236
kronor och överkursfond om 383 592 735 kronor, totalt 558 441 567
kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen
om 558 441 567 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till
medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska
vara marknadsmässig för att säkerställa att Actic Group kan attrahera
och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens
position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till
koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på
årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentsprogram och övriga
förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och
försäkringar. Ersättningar inom Actic Group ska vara
konkurrenskraftiga inom branschen men inte marknadsledande.

För den verkställande direktören i Actic kan den rörliga ersättningen
baserad på årliga prestationsmål uppgå till maximalt 6 månadslöner
och för övriga ledande befattningshavare i Actic maximalt 5
månadslöner.

Pensionslösningar för ledande befattningshavare ska där så att möjligt
baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer,
praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande
befattningshavaren är anställd.

Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga
förmåner i respektive land. Övriga förmåner ska inte utgöra en
väsentlig del av den totala ersättningen.

Styrelsen kan, under speciella omständigheter, frångå dessa
riktlinjer. Om en sådan avvikelse har varit nödvändig ska det på
nästkommande årsstämma informeras om skälen för det.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya
aktier (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att - vid ett
eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma -
besluta om att öka bolagets aktiekapital geno...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.