Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-27

Actic: Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

(Rättelse av postort avseende stämmans plats.)

Aktieägarna i Actic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
18 januari 2018 klockan 15:00 på Actics huvudkontor, Smidesvägen 12,
171 41 Solna.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018,

dels senast den 12 januari 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Smidesvägen 12 5 tr, 171 41 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd den 12 januari 2018, och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på www.acticgroup.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med
15 896 936 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Val av styrelseledamöter;
8. Stämmans avslutande.

Aktieägares förslag till beslut

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter.

Aktieägare representerande omkring 58 procent av antalet utestående
aktier, har meddelat styrelsen följande förslag till beslut:

Till styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Charette och Åsa Wirén
för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Nyval föreslås av
Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman för tiden intill
slutet av kommande årsstämma. Göran Carlson föreslås till ny
styrelseordförande.

Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval

Göran Carlson, född 1957, är företagare och driver egen
investeringsverksamhet, bland annat via Ushi Limited, i såväl
noterade som onoterade företag. Göran har tidigare varit VD i Ur &
Penn, VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice
ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika
börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar vice
ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och
Budbee AB. Äger via bolag 2 191 780 aktier i Actic Group.

Fredrik Söderberg, född 1972, är VD för Runsvengruppen AB som bedriver
detaljhandelsverksamhet via varuhuskedjan ÖoB samt import och
lagerverksamhet via Runsven AB. Fredrik har tidigare mångårig
bakgrund inom ICA koncernen i olika befattningar och senast som Chef
Affärsområden där han satt i företagsledningen för ICA Sverige.
Fredrik har även varit VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD
för Adara AB (dotterbolag till Apoteket AB) samt VD för
restauranggrossisten Dalbergs Gross. Nuvarande styrelseuppdrag som
styrelseledamot i Dala Energi AB. Inget aktieinnehav i Actic Group.

Therese Hillman, född 1980, är CFO för NetEnt AB (publ). Therese har
tidigare varit CEO och COO/CFO inom Gymgrossisten, samt
styrelseledamot i Kindred. Inget aktieinnehav i Actic Group.

_____________

Stockholm i december 2017

Actic Group AB (publ)

Styrelsen

Niklas Alm, Head of Investor Relations Actic, 070-824 40 88

niklas.alm@actic.se

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym &
Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag
en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade
gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem
länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic
erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training)
där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av
välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet
differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att
attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden.
Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala
samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som
har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750
heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner
kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/actic/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-act...
http://mb.cision.com/Main/10339/2422145/771936.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.