Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Active Biotech: Active Biotech genomför företrädesemission om cirka 55 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Styrelsen för Active Biotech AB (publ) ("Active Biotech" eller "Bolaget") har
idag den 11 november 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
om en företrädesemission om cirka 55 miljoner kronor.

* Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets
aktieägare, varvid 13 befintliga aktier berättigar till teckning av en ny
aktie. Teckning av aktier i nyemissionen kan endast ske med företrädesrätt.

* Teckningskursen uppgår till 8 kronor per aktie. Teckning ska ske under
perioden 23 november - 7 december 2016.
* Företrädesemissionen har utan vederlag garanterats i sin helhet av Active
Biotechs största aktieägare MGA Holding AB.

Bakgrund och motiv

Active Biotechs styrelse har beslutat att fokusera Bolagets verksamhet till
att primärt stödja samarbetspartnern Teva i utvecklingen av
laquinimod-projektet och samarbetspartnern NeoTX Therapeutics i utvecklingen
av ANYARA samt att enbart bedriva utlicensieringsaktiviteter för övriga
projekt.

Projektet laquinimod befinner sig i sen klinisk utveckling för behandling av
neurodegenerativa sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk utveckling pågår är
relapserande remitterande MS ("RRMS"), primär progressiv multipel skleros
("PPMS") och Huntingtons sjukdom. Resultat från en registreringsgrundande
klinisk fas 3-studie i RRMS förväntas under det första halvåret 2017 och från
en klinisk fas 2-studie i PPMS under det andra halvåret 2017. Fas 3-studien i
RRMS var fullt rekryterad i juni 2015 och omfattade då 2199 patienter. Utöver
detta bedrivs extensionsstudier i RRMS patienter som omfattar över 1000
ytterligare patienter och med en sammanlagd klinisk erfarenhet som överstiger
11,000 patientår.

Den nyemission av aktier som nu genomförs syftar till att ge Active Biotech
den finansiella uthållighet som krävs för att invänta utfallet av fas
3-studien med laquinimod för behandling av RRMS och fas 2-studien för
behandling av PPMS. Laquinimod bedöms ha en betydande kommersiell
marknadspotential och en väsentlig och avgörande inverkan på Bolagets
affärsutsikter. Vid positivt utfall av dessa studier förväntar sig Bolaget
att ett positivt rörelseresultat kan erhållas från och med räkenskapsåret
2018. Likviden från företrädesemissionen, som vid full teckning uppgår till
cirka 55 MSEK, avses i huvudsak användas till allmänna rörelsekapitalbehov
för verksamheten. Bolagets befintliga likviditet samt likviden från
företrädesemissionen, i kombination med intäkter från redan ingångna samt
förväntade samarbetsavtal, förutsätts enligt nuvarande planer att finansiera
verksamheten fram till dess att positiva kassaflöden genereras.

Nyemissionen

Styrelsen för Active Biotech beslutade den 11 november 2016, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, att öka Bolagets aktiekapital med högst cirka 26
068 856,73 kronor genom utgivande av högst 6 916 022 nya aktier.
Teckningskursen uppgår till 8,00 kronor per aktie, vilket innebär att Active
Biotech, vid full teckning, tillförs cirka 55 miljoner kronor, före
emissionskostnader.
Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, med ett innehav om cirka 25,9
procent av antalet aktier och röster, har åtagit sig att teckna sin
företrädesrättsandel i nyemissionen. Styrelseledamöterna Peter Sjöstrand och
Peter Thelin avser därutöver teckna sina respektive företrädesandelar. MGA
Holding AB har även vederlagsfritt åtagit sig att teckna samtliga aktier som
inte tecknas av andra. Nyemissionen är således garanterad i sin helhet.

Teckning av aktier i nyemissionen kan endast ske med företrädesrätt. Aktier
som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska tilldelas emissionsgaranten
MGA Holding AB.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 18 november 2016.
Teckning av nya aktier ska ske under tiden 23 november - 7 december 2016.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 november 2016 Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i |
| nyemissionen. |
| 18 november 2016 Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen. |
| 23 november - 7 december 2016 Teckningsperiod. |
| 23 november - 5 december 2016 Handel med teckningsrätter. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rådgivare

Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Active Biotech i samband med
nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

Active Biotech AB (publ)

(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av
läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och
cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande
egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av
relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas
2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och
Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten
tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök
www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 november 2016 kl. 19:01 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Active
Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför
får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av nyemissionen i USA och de värdepapper som ges ut i
företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets
direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig
endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av
Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Active Biotechs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den
är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information
utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade
uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta
datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Active Biotech genomför företrädesemission
http://hugin.info/1002/R/2056434/770258.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.