Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Active Biotech Delårsrapport januari - september 2021

       

”Vi har fått de första uppmuntrande resultaten från den pågående tasquinimod-studien i multipelt myelom och startat en ny kombinationsstudie med naptumomab och docetaxel i lungcancer”

TREDJE KVARTALET I KORTHET

• Active Biotech tillhandahöll statusuppdatering av sitt kliniska naptumomabprojekt den 5 juli

• Active Biotechs partner NeoTX stod som värd  den 8 juli  för ett KOL-webbseminarium om att övervinna resistens mot checkpoint-hämmare

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Tasquinimods kliniska utveckling inom multipelt myelom fortsätter i kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts (3 okt)

• Active Biotech och NeoTX meddelade att den första patienten hade rekryterats i den kliniska fas
   IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med
   avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (20 okt)

Ekonomisk översikt

MSEKjul-sepjan-sepHelår
 20212020202120202020
      
Nettoomsättning---0,56,7
Rörelseresultat-11,3-8,3-33,6-28,2-32,3
Resultat efter skatt-11,2-8,2-33,7-28,2-32,2
Resultat per aktie (SEK)-0,05-0,05-0,16-0,17-0,19
Likvida medel (vid periodens slut)  68,430,926,2
         

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl. 08.30.


Bilaga


Författare GlobeNewswire