Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Active Biotech: Extra bolagsstämma i Active Biotech AB

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 19 mars 2018.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna om cirka 48 miljoner kronor, före
emissionskostnader. Genom nyemissionen ges högst 48 412 160 nya aktier ut.
Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen
omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgaranti om cirka 30 miljoner
kronor, motsvarande cirka 61 procent av nyemissionen.

Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie. Avstämningsdag för rätt att
delta i nyemissionen är den 26 mars 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske
under perioden 28 mars - 11 april 2018. Sista dag för handel i Active-aktien
inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 22 mars 2018.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens början.

Lund den 19 mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling
för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical
Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för
behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs
kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För
ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Active
Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i prospektet.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.
De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför
får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i
företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.
Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets
direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig
endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av
Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Active Biotechs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den
är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information
utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade
uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta
datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Extra bolagsstämma i Active Biotech AB
http://hugin.info/1002/R/2177337/840121.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.