Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Active Biotech: Prospekt avseende Active Biotechs nyemission offentliggjort

2016-11-18EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Prospektet avseende Active Biotech AB:s (publ) nyemission är nu offentliggjort
och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.activebiotech.com. Prospektet
kan också beställas från Active Biotech på telefon 046 19 20 00.

För ytterligare information:

Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

Active Biotech AB (publ)

(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av
läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och
cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande
egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av
relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas
2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och
Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten
tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök
www.activebiotech.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Active
Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BRA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför
får inga nya aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av nyemissionen i USA och de värdepapper som ges ut i
nyemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets
direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig
endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av
Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.
161118_Prospekt avseende Active Biotechs nyemission offentliggjort
http://hugin.info/1002/R/2057736/771081.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.