Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

AcuCort AB: AcuCort genomför företrädesemission om cirka 41,2 MSEK

Styrelsen i AcuCort AB (publ) ("AcuCort" eller "Bolaget") har idag,
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 41,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avses
främst finansiera den förestående kommersialiseringen av AcuCorts
innovativa läkemedelskandidat ISICORT®. Företrädesemissionen är
garanterad upp till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

Sammanfattning

· Styrelsen i AcuCort har beslutat att genomföra en kapitalisering
på cirka 41,2 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare.

· Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera Bolagets
förestående kommersialisering av ISICORT®.

· Aktieägare i AcuCort har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie
per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3
september 2019.

· Teckningskursen uppgår till 4,20 SEK per nyemitterad aktie.
Betalning ska ske kontant.

· Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av
emissionsbemyndigande lämnat på extra bolagsstämma den 25 juni 2019.

· Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 85 procent av
emissionsbeloppet, motsvarande ett belopp om cirka 35,0 MSEK, genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga
aktieägare och externa investerare.

· Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 3
september 2019.

· Teckning i Företrädesemissionen ska ske under perioden 6 - 20
september 2019.

Bakgrund och motiv

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® - en ny snabblöslig
film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans -
dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; svåra och akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos
barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.Bolagets
mål framgent är att globalt kommersialisera ISICORT® som en
receptbelagd medicin genom ett nätverk av licenstagare och/eller
distributörer. För att kunna kommersialisera ISICORT® behöver Bolaget
avsluta en pågående bioekvivalensstudie, erhålla relevanta marknads-
och myndighetsgodkännanden för EU och USA, utveckla
varumärkesplattformen för ISICORT® samt sluta avtal med kommersiella
partners.

För att uppnå bolagets målsättningar behöver investeringar och
marknadssatsningar genomföras under kommande år. AcuCort bedömer att
det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att
finansiera verksamheten och kommersialiseringen av ISICORT®.
Styrelsen för AcuCort har därmed beslutat att genomföra
Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget 41,2 MSEK
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,1
MSEK.

Nettolikviden om 37,1 MSEK avses användas till följande ändamål
angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

· Regulatoriska processer; 35 procent
· Försäljning och marknadsföringsaktiviteter; 10 procent
· Förstärkning av rörelsekapital; 17 procent
· Immateriella rättigheter; 5 procent
· Företagsledning och administration; 25 procent
· Farmakovigilans; 8 procent

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 augusti 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

2 september 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

3 september 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

5 september 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

6 - 18 september 2019 Handel i teckningsrätter

6 - 20 september 2019 Teckningsperiod

25 september 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets
aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolagets på
avstämningsdagen den 3 september 2019 berättigar till en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie till en teckningskurs om 4,20 SEK per aktie. I den
utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa
erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att
teckna aktier i AcuCort.

Teckning av aktier sker under perioden 6 - 20 september 2019. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41,2 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 4,1 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 9
798 266,00 SEK, från 9 798 266,00 SEK till 19 596 532,00 SEK, genom
utgivande av högst 9 798 266 aktier. Antalet aktier ökar därmed från
9 798 266 till högst 19 596 532 aktier. Utspädningseffekten för de
aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår
till cirka 50 procent av kapital och röster, baserat på antal aktier
och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har AcuCort erhållit
teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, inklusive
styrelse och verkställande direktör, om sammantaget cirka 12,9 MSEK,
motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen. Ingen
ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget
ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om
sammanlagt cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av
Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med 8 procent på
garanterat belopp för dessa garantiåtaganden. Sammantaget omfattas
Företrädesemissionen till cirka 35,0 MSEK av teckningsförbindelser
och garantiåtaganden, motsvarande upp till cirka 85 procent av
Företrädesemissionen. Närmare information angående de parter som har
ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i
det prospekt som avses offentliggöras senast den 5 september 2019.

Presentationstillfällen

10 september 2019, kl. 08:00, Aktiedagen, Operahuset, Karl XII:s torg,
Stockholm, VD Mats Lindfors

Anmälan:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-4

13 september 2019, kl. 12:00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103
91 Stockholm, VD Mats Lindfors

Anmälan: seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcuCort i samband med
Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information är sådan som AcuCort AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 18:45.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
AcuCort AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva
några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av AcuCort har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® - en ny snabblöslig
film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans -
dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.