Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

AcuCort AB: Delårsrapport för perioden januari - september 2017

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017

· Ingen omsättning har skett under perioden
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 092 (-374)
KSEK

· Resultatet per aktie uppgick till - 0,16 (- 0,08) SEK före
utspädning och - 0,15 (- 0,08) SEK efter utspädning

Perioden 1 januari - 30 september 2017

· Ingen omsättning har skett under perioden
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 035 (-1 361)
KSEK

· Resultatet per aktie uppgick till - 0,58 (- 0,29) SEK före
utspädning och - 0,57 (- 0,29) SEK efter utspädning

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september 2017

· AcuCort genomförde en spridningsemission om 15,2 MSEK i mars.
Emissionen övertecknades med 35%, varefter bolaget noterades på
AktieTorget den 24 april.

· AcuCort och AdhexPharma (tidigare under namnet PlastoPharma)
signerade i maj ett utvecklingsavtal omfattande produktutveckling,
uppskalning av produktion, samt tillverkning av batcher för planerade
bioekvivalensstudier och registreringsansökningar i EU och USA.
Avtalet lägger också grunden till ett framtida avtal om tillverkning
och försörjning av Dexa ODF vid kommersialisering.

· Uppskalning av produktionen av Dexa ODF har inletts där metoder
och processer förfinas på allt större produktionsbatcher.

· En vetenskaplig artikel baserad på bolagets pilotstudie AcuCort
001 publicerades den 3 augusti i European Clinical Respiratory
Journal. Artikelns slutsatser är att Dexa ODF uppvisar god säkerhet,
är bioekvivalent med vald referensprodukt och kan erbjuda ett mer
patientvänligt alternativ jämfört med sedvanliga kortisontabletter
speciellt vid akuta allergiska reaktioner.

· I september förändrade AcuCort sin patentstrategi i Japan. Bolaget
drog tillbaka en äldre patentansökan och fokuserar nu istället på en
ny patentansökan som lämnades in i maj 2017 i bland annat Japan.

VD-kommentar

Efter ett första halvår med strategiskt fokus på att finansiera
AcuCort, notera bolaget på AktieTorget och att knyta avtal med en
tillverkningspartner samt initiera projektplanen med final
produktutveckling och uppskalningsplan, så har verksamheten under
tredje kvartalet i huvudsak varit inriktad på operativa aktiviteter.

I samband med spridningsemissionen under våren tog AcuCort in 14 MSEK
efter emissionskostnader. Kapitalet ska säkerställa genomförandet av
projektplanen som utmynnar i tillverkningen av de batcher av AcuCorts
produkt Dexa ODF som ska användas i bioekvivalensstudier. Dessa
studier ska i sin tur ligga till grund för registreringsansökningar i
EU och USA. Därutöver är kapitalet planerat att också användas för
att ytterligare stärka patentskyddet för Dexa ODF.

Under tredje kvartalet har arbetet fortlöpt enligt plan. Ett antal
batcher av ökande storlek har tillverkats av AcuCorts partner
AdhexPharma, där man finslipar metoder och parametrar.
Uppskalningsprocessen handlar om att hitta de optimala
inställningarna för mixning av ingredienser, torktemperaturer,
rullhastigheter, bladvinklar med mera. Tidplanen ligger fortsatt fast
vad gäller möjlig registrering i EU under 2019.

I takt med att Dexa ODF och produktionsprocessen börjar ta färdig form
så har också förberedelserna för de avgörande bioekvivalensstudierna
gått in i ett mer intensivt skede. Bolaget utvärderar nu olika
alternativ för att säkerställa den mest optimala processen för att få
marknadsgodkännande i EU och USA. Arbetet innefattar dialogen med
myndigheter men även valet av samarbetspartners för att genomföra
bioekvivalensstudierna.

Ett resultat av AcuCorts aktiva patentarbete är att man under perioden
har lämnat in nationella patentansökningar gällande 44 länder. Som
ett led i detta arbete har bolaget dragit tillbaka en tidigare
ansökan i Japan till fördel för den som lämnades in 2017.

AcuCort har också en fortsatt positiv dialog med ett antal potentiella
kommersiella partners.

Under de senaste månaderna har jag haft nöjet att presentera AcuCort
på olika investerarträffar. På så gott som alla möten finns det
allergiker i lokalerna. Från den återkoppling som jag har fått från
både allergiker och icke allergiker kan jag konstatera att det råder
ett fortsatt, mycket positivt intresse kring AcuCorts möjligheter på
marknaden.

Mats Lindfors
Verkställande direktör, AcuCort AB

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en snabblöslig film
att lägga på tungan, baserad på en välkänd glukokortikoid -
dexametason. I utvecklingen av Dexa ODF har fördelarna med den väl
använda och dokumenterade substansen dexametason och den snabblösliga
filmen kombinerats i en produkt som är skräddarsydd för snabb
tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Om glukokortikoider

Glukokortikoider, allmänt benämnt kortisoner, används dagligen av
miljontals människor runt om i världen. Akuta allergiska reaktioner
och behandling av krupp samt illamående i samband med
cytostatikabehandling är exempel på indikationer för orala
glukokortikoider. Dessa produkter är effektiva, men opraktiska att
använda och bära med sig.

Om Dexa ODF

Fördelarna med Dexa ODF jämfört med dagens behandlingsalternativ är:

· Ett snabbare upptag av dexametason i kroppen vilket är
fördelaktigt i akuta situationer

· Dexa ODF behöver inte sväljas ned med vatten utan löser snabbt upp
sig i munnen

· Dexa ODF kan ges till personer som inte vill, eller har svårt att
svälja vanliga tabletter, exempelvis barn, äldre eller mycket sjuka
patienter

· Den relativt höga dosen (4 eller 8 mg) gör att en styck Dexa ODF
räcker för att administrera en full dos

· Förpackningen är inte större än ett visitkort, vilket gör den lätt
att alltid bära med sig i exempelvis plånbok eller
mobiltelefonfodral.

Klinik

Analysen av fas I-studien, genomförd under 2013, avseende
farmakokinetik och biotillgänglighet visade att Dexa ODF är
bioekvivalent med referensprodukten (Fortecortin tablett). Dessutom
visade studien att Dexa ODF har ett ca 23 % snabbare tillslag.

Marknadspotential

Cirka 3 % av befolkningen i västvärlden råkar varje år ut för en eller
flera akuta allergiska reaktioner. Med en konservativ uppskattning av
10 % marknadsandel och ett produktpris på 10 USD per dos, uppskattas
den årlig försäljningsvolym till cirka 100 miljoner USD. Detta enbart
inom behandlingsområdet allergi.

Vår affärsidé

AcuCort ska utveckla och kommersialisera Dexa ODF med hjälp av ett
globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort ska
identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta
produkter som har relativt kort tid till lansering och är baserade på
existerande substanser.

Immateriella rättigheter

AcuCorts första patent för Dexa ODF är godkänt i 30 länder, däribland
21 europeiska länder. Bolaget har i andra kvartalet 2017 lämnat in en
ny patentansökan i ett antal länder för att ytterligare stärka
patentskyddet för Dexa ODF och förlänga exklusiviteten på marknaden.

Finansiering

Efter registrering av hela den genomförda emissionen under årets
första kvartal har AcuCort AB ett aktiekapital på 6 973 700 SEK och
totalt 6 973 700 aktier.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
AcuCort har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget
har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Per den 30 september 2017 uppgick antal aktier till 6 973 700 stycken.
Vid motsvarande tidpunkt 2016 uppgick antalet aktier till 4 773 700
stycken.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Ordförande Sten R. Sörensen och VD Mats Lindfors omfattas av ett
optionsprogram som ger dem möjlighet att mellan 2 mars och 30 april
2020 köpa aktier i bolaget till en teckningskurs om 9 kronor per
aktie. Erbjudandet gäller 40 000 aktier för Sten R. Sörensen och 120
000 aktier för Mats Lindfors.

Kommentar till den finansiella utvecklingen under perioden
Bolaget har under perioden januari - september 2017 utvecklats enligt
plan, där de huvudsakliga kostnaderna har relaterat till personal,
patent, nyemissionen samt uppstart av uppskalningsaktiviteter. Vid
periodens utgång var kassabehållningen 14,5 miljoner SEK.

Principer för delårsrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor
Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter
2018-02-08: Bokslutskommuniké 2017

Avlämnande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten januari - september 2017 ger en rättvisande översikt
av AcuCort AB:s verksamhet.

Helsingborg den 9 november 2017
Sten R. Sörensen, Styrelseordförande Bengt-Åke Bengtsson, Ledamot
Lennart Bruce, Ledamot Göran Kvist, Ledamot
Anna Eriksrud, Ledamot Sarah Fredriksson, Ledamot
Mats Lindfors, Verkställande direktör

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 november 2017.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en snabblöslig film
att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och
illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. För mer
information se www.acucort.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acucort-ab/r/delarsrapport-for-perioden-januar...
http://mb.cision.com/Main/15601/2386389/748705.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.