Du är här

2017-08-23

AdCityMedia: Delårsrapport januari - juni 2017 A City Media

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017 A CITY MEDIA

AdCityMedia ökar omsättningen med 18% och EBITDA med 11% i Q2 2017 jämfört mot föregående år.

APRIL - JUNI 2017
Nettoomsättningen uppgick till 27 517 (23 333) TSEK, en ökning med 17,9%.
EBITDA uppgick till 5 112 (4 617) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,5% (19,8), en ökning med 495 TSEK motsvarande 10,7%.
Resultat efter skatt uppgick till 696 (2 408) TSEK.
Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 3 749 (7 105) TSEK.
Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -1 388 (-1 227) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till 0,4 SEK (1,65).
Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 3 240 (2 569) (TSEK).

JANUARI - JUNI 2017
Nettoomsättningen uppgick till 55 125 (42 207) TSEK, en ökning med 30,6%.
EBITDA uppgick till 9 559 (9 098) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (21,6), en ökning med 461 TSEK motsvarande 5%.
Resultat efter skatt uppgick till 672 (4 963) TSEK.
Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 4 573 (7 087) TSEK.
Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -2 354 (-1 687) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (3,39).
Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 5 759 (5 638) (TSEK)

VD-KOMMENTAR

"Fokus på att stärka kontroller och processer"

Under andra kvartalet har Bolagsstämma genomförts där samtliga förselagna punkter röstats igenom. En av punkterna avsåg utdelning om 4 309 TSEK, som betalades ut till aktieägarna den 7:e juni. Bolagsstämman valde två nya ledamöter till styrelsen, Alexis Logothetis och Björn Rosengren. Jag är väldigt entusiastisk över att inleda detta samarbete och är övertygad om att de med sin samlade kompetens kommer bidra positivt till Bolagets utveckling.
Alexis Logothetis har 17 års erfarenhet inom mediabranschen varav de senast 9 åren på utomhusreklambolaget Clear Channel, där han ansvarat för den digitala utvecklingen i norden.
Björn Rosengren har en gedigen kompetens och erfarenhet från sin tid som näringsminister och rådgivare åt Kinneviksfären. Idag arbetar han främst som styrelseproffs.

Omsättningen ökar under perioden med 18% jämfört med föregående år från 23 333 TSEK till 27 517 TSEK. EBITDA ökar med 11% under perioden till 5 112 TSEK jämfört med 4 617 TSEK föregående år.

Affärsområdet media ökar under perioden med 60% jämfört med samma period föregående år vilket innebär en ökad försäljning från 13,6 MSEK till 21,8 MSEK. Samtidigt ökar investeringarna i utomhusreklam med 5% jan-juni enligt mediabyråbarometern. Under kvartalet har bolaget pressmedelat ett förvärv om fyra digitala storformats reklamytor.

Affärsområdet creative med production och digital signage (digitala skyltar i butiksmiljö) har under kvartalet pressmeddelat en affär med potential om 40 000 TSEK. Kunden har för avsikt att bygga en egen digital försäljningskanal hos sina ca 800 "premium" distributörer i norden. Leveransen till dessa har ännu inte påbörjats varpå utvecklingen för affärsområdet inte nått önskat resultat för kvartalet.

Koncernens orderläge vid periodens utgång är starkt jämfört mot föregående år. Ur ett kvartalsperspektiv är det svårt att bedöma de större creative-affärernas avrop och utrullningstakt.

Bolaget har under kvartalet inlett en teckningsperiod för de 43 103 stycken teckningsoptioner som emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North. Totalt tecknades 36 865 nya aktier med stöd av de utgivna teckningsoptionerna och bolaget tillförs därmed totalt 2 581 TSEK innan emissionskostnader.

Under perioden har vi haft fokus på att stärka kontroller och processer, i samband med detta noterade vår CFO och som pressmeddelats den 24 juli att det under perioden Q2 2016 - Q1 2017 funnits interna transaktioner som inte eliminerats på ett korrekt sätt. Beskrivning och effekten av dessa felaktigheter presenteras på sidan 6-7. Här har vi även lagt till ett stycke där vi upplyser om effekten av våra goodwillavskrivningar och alternativa nyckeltal som vi finner användbara till vårt regelverk ("K3"). Under perioden har vi arbetet mycket med organisationens skalbarhet samt fortlöpt arbetet med att utveckla Bolagets säljstruktur.

Under perioden har vi driftsatt det helägda dotterbolaget AdCityMedia AS i Norge. Avsikten är att ta marknadsandelar på den norska marknaden, men även att kunna tillmötesgå våra norska klienter och de affärer vi gör på marknaden på ett bättre sätt.

Anders Axelsson, VD A City Media AB (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2017-08-23.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20882
AdCityMedia Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20883

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl 08.30 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde - "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Creative har bolaget två huvudinriktningar - "Digital signage" (digitala skärmar I butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för Utomhus växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.