Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

AdCityMedia: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl 14.00 på Mangolds kontor
Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear förda aktieboken onsdag den 18 maj, dels senast kl. 16.00
fredagen den 20 maj anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman
under adress A City Media AB, Att: Anders Axelsson, Frihamnsgatan 22, 115
56 Stockholm, per tfn 08-535 280 01 eller via e-post
anders.a@adcitymedia.com .

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.
Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall,
stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar
sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före onsdagen den 18 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen
vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev.
registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i
god tid före årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a)om fastställande av resultaträkning, balansräkning,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
resultaträkningen,
c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår Patrik
Mellin som ordförande vid stämman.
Punkt 8b - Styrelsen föreslår att utdelning med 2,25 kronor per aktie
lämnas för räkenskapsåret 2015. Av till årsstämmans förfogande stående
medel föreslås således totalt 3 292 022,25 kronor delas ut till
aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är 2016-05-26 och utbetalningsdag
för utdelning är 2016-05-31.
Punkt 9 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår att
inget arvode utgår till styrelsen eller för utskottsarbete. Till revisorn
utgår arvode enligt löpande räkning.
Punkt 10 - Större ägare motsvarande 54 procent av rösterna föreslår omval
av Patrik Mellin som styrelseordförande. Till ledamöter föreslås omval av
Anders Axelsson, Oskar Lindström, Jan Litborn, Johan Fellenius och Michael
Silfverberg. Större ägare föreslår även omval av PwC som revisionsfirma.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 463 121
utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår således till 1 463 121.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare bägär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen
och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två
veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets
hemsida www.adcitymedia.com , på dess
huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2016

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.