Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

AdderaCare: AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2019

AdderaCare AB ("AdderaCare") offentliggör idag, den 15 augusti 2019,
halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som
bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

VD Michael Hermansson kommenterar:

"Vi fortsätter att göra investeringar i de olika verksamheterna för
att uppnå momentum och våra tillväxtmål. Några av våra bolag har
under kvartalet uppvisat positiva siffror både när det gäller
tillväxt och lönsamhet medan andra inte når hela vägen upp till
förväntat resultat. Vi har identifierat och vidtagit en rad insatser
som vi bedömer kommer ge effekt framgent. Nu lämnar jag över
stafettpinnen till Marianne Sernevi som med ny energi, fokus och
engagemang starkt kommer att bidra till AdderaCares tillväxt och
lönsamhet. Jag tackar för min tid och önskar lycka till!"

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 52,8 MSEK (54,3 MSEK).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 4,0 MSEK* (6,1
MSEK).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK
(3,2 MSEK).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,23
SEK* (0,37 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,13 SEK)
Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 98,4 MSEK (89,5 MSEK***).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,0 MSEK** (5,5
MSEK***).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,9
MSEK (-1,4 MSEK***).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,35
SEK** (0,35 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11 SEK).
· Koncernens soliditet uppgick till 43,4 % (42,4 %)
* Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 1 167 KSEK

** Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 2 446 KSEK

*** Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av
perioden)

Definitioner:

· EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och
förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2019 uppgick
till

17 316 409 aktier (16 618 678 aktier). Genomsnittligt antal aktier
under det första halvåret 2019 uppgick till 17 316 409 aktier (15 742
024 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 30 juni 2019: 17 316
409 aktier (17 316 409 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och
koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.
Notera att efter utgången av det andra kvartalet 2019 har två riktade
nyemissioner registrerats, vilka har ökat antalet aktier till 18 503
097.

· Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
· Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period
föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

· AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.adderacare.com).

· AdderaCare rekryterar Marianne Sernevi som ny VD för Bolaget.
Sernevi tillträder den 1 september 2019.

· Den 23 maj håller AdderaCare årsstämma i Malmö. Kommuniké från
årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.adderacare.com).

· Den 31 maj meddelar AdderaCare att Bolaget ämnar genomföra en
riktad kvittningsemission för delfinansiering av tilläggsköpeskilling
för förvärvet av Huka B.V. Beslutet är förutsatt ett godkännande
under en extra bolagsstämma i juni månad.

· Den 19 juni håller AdderaCare en extra bolagsstämma. Kommuniké
från den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.adderacare.com).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 12 juli meddelar AdderaCare att Bolaget genomför en riktad
nyemission till strategisk investerare om cirka 3,9 MSEK.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

+46 70-755 95 51

ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-offentliggor-halvarsr...
https://mb.cision.com/Main/14887/2881771/1090589.pdf
https://mb.cision.com/Public/14887/2881771/9c09268e1eb62d54.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.