Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

AddLife: Årsstämma i AddLife AB den 29 maj 2017

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet i AddLife AB ("Bolaget") den 29 maj 2017
beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelning fastställdes till onsdagen den 31 maj 2017. Utdelningen
beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 5 juni 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2016 års förvaltning.

Styrelse, Vice VD samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Fredrik Börjesson
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Statin Norinder
Stefan Hedelius
Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 575 000 SEK,
varav styrelsens ordförande 450 000 SEK och övriga ledamöter 225 000
SEK vardera.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
sammanträdet utsågs även hela styrelsen till att utgöra bolagets
revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan
Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott
med verkställande direktören som föredragande.

Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Artur Aira.
Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson
Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 27
ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på
återköpta aktier av serie B. Högst 215 000 köpoptioner som medger
förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av
optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas
till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 30 maj
2017 till och med den 12 juni 2017. Om börskursen på AddLifes B-aktie
vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 170 procent av
genomsnittskursen under perioden 30 maj 2017 till och med 12 juni
2017, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som
överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa
köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar
utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till
Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid
motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
215 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag
eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B
som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller
för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid
utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris
motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att
för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLife AB innehar sedan tidigare 230 000 aktier av serie B, vilket
utgör 0,9 procent av de utgivna aktierna och 0,7 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 24 617 093 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 29 maj 2017
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, tel +46 70 510 12
23,

Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, tel +46 70 228 15 45,
eller hemsidan: www.add.life
Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande 2017-05-29 kl 18.40 CET.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600
anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad
på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/arsstamma-i-addlife-ab-den-29-maj-20...
http://mb.cision.com/Main/13919/2275508/680844.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.