Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

AddLife: Årsstämma i AddLife AB den 9 maj 2019

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet i AddLife AB ("Bolaget") den 9 maj 2019
beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelning fastställdes till måndagen den 13 maj 2019. Utdelningen
beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2018 års förvaltning.

Styrelse samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Stefan Hedelius
Andreas Göthberg
Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 950 000 SEK,
varav styrelsens ordförande 575 000 SEK och övriga ledamöter 275 000
SEK vardera.

Stämman beslutade om ett arvode om 50 000 SEK till ordförande i
revisionsutskottet.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det
efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande.
Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets
ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson
Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 35
ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på
återköpta aktier av serie B. Högst 215 000 köpoptioner som medger
förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av
optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas
till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från
och med den 10 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Om börskursen
på AddLifes B-aktie vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger
170 procent av genomsnittskursen under perioden 10 maj 2019 till och
med 23 maj 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det
belopp som överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa
köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar
utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till
Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid
motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
215 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag
eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B
som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller
för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid
utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris
motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att
för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLife AB innehar sedan tidigare 405 250 aktier av serie B, vilket
utgör 1,4 procent av de utgivna aktierna och 1,0 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 28 624 573 st.

Nyemission upp till 10% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid
förvärv

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10% av
antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv. Syftet med
bemyndigandet om nyemission är att möjliggöra för fler
företagsförvärv.

Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent,
baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före
utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot
fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget
förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 9 maj 2019
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa.
AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs
under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder SEK.
AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj
2019 kl. 18:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/arsstamma-i-addlife-ab-den-9-maj-20...
https://mb.cision.com/Main/13919/2808550/1041101.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.