Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Addnode Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 klockan 18.00 i Bonnier
konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker från klockan
17.30.

ANMÄLAN
För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april
2014, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 30
april 2014 under adress Addnode Group Aktiebolag, "Årsstämma",
Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller
per e-post till lena.ottesen@addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två)
biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge
behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga via Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken
hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 30 april
2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsens förslag till dagordning är följande:
1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Godkännande av dagordning
5. 5. Val av en eller flera justeringsmän
6. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. 7. Anförande av verkställande direktören
8. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2013
9. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2013
10. 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
11. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. 12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
14. 14. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
15. 15. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
16. 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
17. 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)
18. 18. Styrelsens förslag till beslut om att egna C-aktier, efter omvandling till B-aktier, ska få överlåtas i enlighet med bemyndigandet i punkt 17 (se nedan)
19. 19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (se nedan)
20. 20. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
21. 21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman
beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning av 2,25 kronor per aktie och måndagen
den 12 maj 2014 som avstämningsdag för utdelning. Med denna
avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen
torsdagen den 15 maj 2014.

Punkt 2, 13-15 - Val av ordförande vid stämman, fastställande av
antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter
samt åt revisor, val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor

I valberedningen har ingått Wilhelm Arnör (valberedningens
ordförande), utsedd av Vidinova AB, Jonas Gejer, utsedd av Aretro
Capital AB, Birger Gezelius, utsedd av Swedbank Robur fonder, Richard
Hellekant utsedd av PSG Capital och representant för de
institutionella aktieägarna och Per Granath som representant för de
mindre aktieägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Sigrun
Hjelmquist ingått i valberedningen.

Valberedningens förslag till stämman är enligt följande:
· Sigrun Hjelmquist väljs till ordförande på årsstämman.
· Sex styrelseledamöter och inga suppleanter utses.
· Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska utgå med 340 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och med 170
000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter utsedda
av årsstämman samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för
särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras
respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand
godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter.
Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 50 000
kronor (tidigare 40 000 kronor) till utskottets ordförande och med 30
000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet. För arbete
i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat)
per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och
i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.
Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med
skäligt belopp enligt godkänd räkning.

· Omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick
Hasselström, Jan Andersson och Kristoffer Arwin ska ske. Eva Listi
har avböjt omval. Annika Viklund föreslås till ny styrelseledamot.

· Sigrun Hjelmquist väljs till styrelsens ordförande.
· Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska
omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus
Brändström till huvudansvarig revisor.

Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till
styrelse finns på bolagets hemsida www.addnodegroup.com.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i
moderbolaget, övriga personer i koncernledningen samt övriga ledande
befattningshavare enligt vad som angivits på sid 79 i bolagets
årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsens förslag till
riktlinjer inför årsstämman 2014 är enligt följande:

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget, övriga
personer i koncernledningen samt övriga ledande befattningshavare ska
normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade
incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast
lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode Group kan
rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel
en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation.
Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska
baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och
specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den
kontanta rörliga ersättningen baseras på koncernens uppnådda
resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv
månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen samt
övriga ledande befattningshavare ska den kontanta rörliga
ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen
baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar
för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt
engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav
i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet
vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas
med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra
till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina
arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån eller
bilersättning.

De ledande befattningshavarnas anställningsavtal inkluderar
uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på
den ena partens begäran med en uppsägningstid på minst sex och
maximalt tolv månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön,
ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter
årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier
att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio
procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på
NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall
med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i
NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som
utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna
dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna
förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på
avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet
med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna
överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt
andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta
beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man.
Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier
som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller
utanför NASDAQ OMX Stockholm, innefattande en rätt att besluta om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på
NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ
OMX Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen
egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på
de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen
finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra f...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.