Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Addnode Group: Kommuniké från årsstämman i Addnode Group Aktiebolag (publ)

STOCKHOLM, 7 maj 2014

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras så att

66 182 159 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en
utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga
vinstmedel om 298 405 566 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström,
Jan Andersson och Kristofer Arwin samt valdes Annika Viklund till ny
styrelseledamot. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska utgå med 340 000 kronor till ordföranden och med 170 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter samt att ersättning ska kunna
utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av
ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att
sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av
två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i
revisionsutskottet med 50 000 kronor till utskottets ordförande och
med

30 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i
ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor per ledamot.
Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med
gällande legala regelverk och rekommendationer.

Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt
belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer
att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många
egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att
överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier
får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var
tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra eventuella
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett
kostnadseffektivt sätt.

Beslut om att egna C-aktier, efter omvandling till B-aktier, ska få
överlåtas i enlighet med bemyndigandet ovan

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att egna
C-aktier, efter omvandling till B-aktier, ska få överlåtas i enlighet
med bemyndigandet ovan. C-aktierna utgörs av aktier i eget förvar
vilka emitterades och återköptes för att kunna överlåtas till
deltagarna i bolagets aktiesparprogram från år 2011, men vilka inte
kommer att behöva tas i anspråk med anledning av aktiesparprogrammet.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt
högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även
innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om
apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars
med villkor som avses i 13 kap 7 §. Skälen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för
genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas
till sådana förvärv.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl 20.00.

För mer information kontakta:

Johan Andersson
CFO, Addnode Group AB
Tel: +46 (0)704 205 831
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda
marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger
och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar
för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000
ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter,
byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor
använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien,
Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK.
Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer
information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addnode-group/r/kommunike-fran-arsstamman-i-ad...
http://mb.cision.com/Main/474/9580995/241819.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.