Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Addnode Group: Kommuniké från årsstämman i Addnode Group den 7 maj 2019

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras så att 83 568 140 kronor delas ut till
aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 2,50 kronor per aktie,
och att resterande tillgängliga vinstmedel om 539 376 735 kronor
balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin,
Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne. Staffan
Hanstorp omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare,
i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till
styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med
400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till
var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska
kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m
m) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att
sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av
två styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i
revisionsutskottet med 85 000 kronor och med 55 000 kronor till
övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i
ersättningsutskottet med 20 000 kronor per ledamot. Bolaget kommer
därtill fortsätta att anlita Staffan Hanstorp på konsultbasis för
arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor,
strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Maximalt
ska 190 000 kronor per månad kunna utgå för dessa tjänster.

Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt
belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer
att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt
överlåtelse av aktier till deltagare

Styrelsens förslag till att anta ett långsiktigt aktierelaterat
incitamentsprogram erhöll inte erforderlig majoritet.
Beslutsförslaget antogs således inte.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många
egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att
överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier
får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var
tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av
strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 39 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt
högst 3 300 000 nya B-aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska
även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med
bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt
eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges nedan, klockan 23.00 den 7 maj 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group

Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader
där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada,
Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och
Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode
Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information,
vänligen besök: www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addnode-group/r/kommunike-fran-arsstamman-i-a...
https://mb.cision.com/Main/474/2806167/1039331.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.