Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Addtech: Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2014

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande
styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelning fastställdes till måndagen den 1 september 2014.
Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 4 september
2014.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom
Hedelius, Lars Spongberg ,Ulf Mattsson och Johan Sjö omvaldes. Anders
Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius
till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med
undantag av verkställande direktören till att utgöra Bolagets
revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att
utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med
styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 25
ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 350 000
köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att
förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 17
september 2017 till och med den 1 juni 2018, vilket motsvarar cirka
0,5 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala
antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till
marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120
procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 29
augusti 2014 till och med den 11 september 2014. I syfte att
uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut
motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av
subventionen sker under september 2016 under förutsättning att
optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att
köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2016 erlagda
subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på
denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive
sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,5 MSEK efter bolagsskatt,
beräknad utifrån aktiekursen den 23 augusti 2014. Mot subventionen
svarar den optionspremie på totalt cirka 2,5 MSEK som Bolaget
erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte
innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag
eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom
innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna
2011, 2012 och 2013 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid
dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas
av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle
får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm.
Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller
verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit
av årsstämman 27 augusti 2014 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 740 000 aktier av serie B, vilka
utgör 2,6 procent av de utgivna aktierna och 1,8 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2014 kommer att
offentliggöras den 5 november.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs
Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech
AB.

Stockholm den 27 augusti 2014

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/arsstamma-i-addtech-ab-27-augusti-20...
http://mb.cision.com/Main/3619/9634218/279369.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.