Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Addtech: Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2016

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande
konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelning fastställdes till fredagen den 2 september 2016.
Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7
september 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom
Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö omvaldes. Kenth
Eriksson valdes in som ny styrelseledamot.

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius
till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med
undantag av verkställande direktören till att utgöra Bolagets
revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att
utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att
styrelsearvode per ledamot ska vara oförändrat från föregående år
innebärandes en fördelning enligt följande: 500 000 kronor till
styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande
och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd
styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Totala arvodet
uppgår till 1 880 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med
styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 20
ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 300 000
köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att
förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 16
september 2019 till och med den 5 juni 2020, vilket motsvarar cirka
0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala
antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till
marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120
procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets
B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 1 september
2016 till och med den 14 september 2016.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag
eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom
innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna
2013, 2014 och 2015 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om
vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att
Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får
överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm.
Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller
verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit
av årsstämman 31 augusti 2016 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 240 000 aktier av serie B, vilka
utgör 1,8 procent av de utgivna aktierna och 1,3 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2016 kommer att
offentliggöras den 27 oktober 2016.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs
Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech
AB.

Stockholm den 31 augusti 2016

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan som Addtech AB är skyldig att offentliggöra
enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen
lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl.18.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/arsstamma-i-addtech-ab-31-augusti-20...
http://mb.cision.com/Main/3619/2068915/555940.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.