Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Addtech: Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2017

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande
konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelning fastställdes till måndagen den 4 september 2017.
Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 7
september 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsen ska bestå av sju stycken ledamöter.

Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth
Eriksson, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö omvaldes. Henrik
Hedelius valdes in som ny styrelseledamot.

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med
undantag för Johan Sjö, tillika Bolagets verkställande direktör, till
att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Anders Börjesson
och Eva Elmstedt utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 550 000
kronor till styrelsens ordförande, 275 000 kronor till respektive
övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av
Bolaget samt 50 000 kronor till respektive ledamot i
ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 2 025 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med
styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 24
ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 300 000
köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att
förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 14
september 2020 till och med den 4 juni 2021, vilket motsvarar cirka
0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala
antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till
marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120
procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets
B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 1 september
2017 till och med den 14 september 2017. Om börskursen för Bolagets
aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 200
procent av genomsnittskursen under perioden 1 september 2017 till och
med 14 september 2017, så ska lösenkursen ökas krona för krona med
det belopp som överstiger 200 procent. Bolaget har en rätt att
återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte
önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta
till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var
tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta 300 000
av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av
köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag
eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom
innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna
2014, 2015 och 2016 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid
dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att
Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får
överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm.
Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller
verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit
av årsstämman 31 augusti 2017 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 161 002 aktier av serie B, vilka
utgör 1,7 procent av de utgivna aktierna och 1,2 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive
Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under
menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Stockholm den 31 augusti 2017

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 18.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/arsstamma-i-addtech-ab-31-augusti-20...
http://mb.cision.com/Main/3619/2337117/716559.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.