Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Addtech: Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2017

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 1 892 MSEK
(1 658).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17 procent och uppgick till
213 MSEK (183) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (11,0).

· Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 181 MSEK
(156) motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,4).

· Resultat efter skatt ökade med 12 procent och uppgick till 135
MSEK (121) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,95
SEK (1,80).

PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 3 871 MSEK
(3 418).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 18 procent och uppgick till
427 MSEK (362) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (10,6).
I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto +12 MSEK och
justerad EBITA uppgick till 415 MSEK (362) motsvarande en
EBITA-marginal om 10,7 procent (10,6).

· Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 362 MSEK
(309) motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (9,0).

· Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 278
MSEK (234) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,05
SEK (3,45).

· Avkastning på rörelsekapital uppgick till 53 procent (48) och
avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (24).

· Soliditeten uppgick till 36 procent (38).
· Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav
tre efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 480
MSEK.

VD-KOMMENTAR

Stark tillväxt i positiva marknader
Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en
organisk omsättningsökning på 9 procent samt en förbättrad
rörelsemarginal. Våra affärsområden Components och Industrial Process
har genom organisk tillväxt och förvärv förbättrat sina resultat och
rörelsemarginaler. Affärsområdena Energy och Power Solutions uppvisar
också tillväxt och fortsätter leverera höga rörelsemarginaler.

Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar låg på en
hög nivå inom de flesta marknader där våra verksamheter agerar. Ur
ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i
Finland medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå både i
Danmark och i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och
affärsläget utanför Norden var fortsatt bra.

Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte
att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, vindkraft och
fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom
maskintillverkning, medicinteknik och elektronik medan den var något
svagare inom telekom och olja & gas. Efterfrågan på
eftermarknadsprodukter till produktions- och processindustrin var
positiv med ökad försäljning till sågverksindustrin, papper & massa
och maskintillverkare.

Efterfrågan från nordiska elnätsbolag, både inom eltransmission och
eldistribution, var stabil på en hög nivå. Försäljningen av
elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades
positivt.

Förvärv
Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag
med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv
som kan stärka marknadspositionerna i våra befintliga bolag. Sedan
räkenskapsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav tre efter
kvartalets slut. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om
cirka 480 MSEK. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare
förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning.

Stockholm, 26 oktober 2017

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och
ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech
verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter
och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och
infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120
dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/delarsrapport-q2-1-april---30-septem...
http://mb.cision.com/Main/3619/2375556/741878.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.