Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-16

Addtech: Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 27 augusti 2014, kl 16.00 på IVA, Grev
Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 21 augusti 2014,

·
dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112,
102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46
(0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerare eller
via e-post info@addtech.com senast torsdagen den 21 augusti 2014, kl
15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella
biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas för årsstämman 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 21
augusti 2014.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i
original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till
bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person
ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får
företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna
ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor
eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstamma senast den 17 juli
2014.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14. Val av revisor.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt
överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2014 års
Aktierelaterade Incitamentsprogram").

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I
DAGORDNINGEN

Årsstämman 2012 fattade beslut om att de principer för utseende av
valberedning som årsstämman 2012 tog ställning till skall gälla
tillsvidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande
kontaktat de av bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna
per 31 december 2013 och bett dessa att utse ledamöter att jämte
ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2014.

Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom
Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur), Martin Wallin
(Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Anders Börjesson
är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar
representerar 50 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande
förslag:

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid
stämman.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Sammanlagt styrelsearvode skall vara oförändrat, d.v.s. 1 630 000
kronor, att fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens
ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250
000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot
som inte är anställd av bolaget.

För utskottsarbete utgår inget arvode. Efter särskild överenskommelse
med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten
helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet
med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom
Hedelius, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för
2013/2014 samt på bolagets hemsida.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman skall välja revisionsbolaget
KPMG AB. KPMG AB kommer att utse den auktoriserade revisorn George
Pettersson till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15-17

9b. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 199 MSEK
(175) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets
vinstmedel, 704 MSEK (732), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,00
kronor (2,67) per aktie och att måndagen den 1 september 2014 ska
vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning
utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 4 september
2014 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande
innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar
av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig
och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i
förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå
av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara
konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den
fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt,
lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till
maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är
fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska
innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så
att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska
pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden.
Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala
ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6
månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om
högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning
från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och
övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till
ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget
avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl
föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan
avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen
redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar
förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning
till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören
fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga
medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om
ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till
beslut av årsstämman.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt
incitamentsprogram, 2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram
("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner
i Addtech-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till
marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (publ)
("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna
efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för
optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till
optionsinnehavarna överlåter upp till 350 000 av Bolagets återköpta
aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med
eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella
omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman
godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare
bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier
enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande
totalt 1 740 000 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med
Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har
fattats av styrelsen.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 350 000, motsvarande cirka 0,5 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.