Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Addtech: Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556302-9726,
kallas härmed till årsstämma torsdag den 30 augusti 2018, kl. 16.00
på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredag den 24 augusti 2018,

· dels anmäla sig till Bolaget under adress Addtech AB (publ), Box
5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46
(0)8-470 49 01 eller via e-post info@addtech.com senast fredagen den
24 augusti 2018, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn,
personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier
samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 24
augusti 2018.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren
utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella
behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare
bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär,
vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida
www.addtech.se/arsstamma senast fredagen den 20 juli 2018.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt
överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2018 års
Aktierelaterade Incitamentsprogram").

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

18. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I
DAGORDNINGEN

Årsstämman 2012 fattade beslut om att de principer för utseende av
valberedning som årsstämman 2012 tog ställning till ska gälla
tillsvidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande
kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna
per 31 december 2017 och bett dessa att utse ledamöter att jämte
ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom
Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur fonder), Martin Wallin
(utsedd av Lannebo fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB
Investment Management). Anders Börjesson är valberedningens
ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 48,2 procent
av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid
stämman.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Arvodet fördelas enligt följande: 650 000 kronor till styrelsens
ordförande, 325 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd
styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt dessutom 50 000
kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet
uppgår till 2 375 000 kronor.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i
den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter,
fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från
av styrelseledamot ägt bolag eller från enskild verksamhet, under
förutsättningar att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth
Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan
Sjö.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Börjesson.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.addtech.se.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG
AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim
Thilstedt kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15-17

9b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 268 MSEK
(235) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets
vinstmedel, 404 MSEK (491), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 4,00
kronor (3,50) per aktie och att måndagen den 3 september 2018 ska
vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 6
september 2018 till dem som på avstämningsdagen är införda i
aktieboken.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande
innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar
av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig
och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i
förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå
av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara
konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den
fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt,
lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till
maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är
fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska
innefatta överlåtelse av aktier i Bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så
att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska
pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden.
Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala
ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6
månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om
högst 12 månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning
från Bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och
övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till
ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget
avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl
föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan
avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen
redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande
årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar
förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning
till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören
fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga
medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om
ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till
beslut av årsstämman.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2018 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt
incitamentsprogram, 2018 års Aktierelaterade Incitamentsprogram
("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 25
ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges
möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av
Addtech AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget
och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention av erlagd
premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till
optionsinnehavarna överlåter upp till 300 000 av Bolagets återköpta
aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med
eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella
omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman
godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare
bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier
enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande
totalt 1 06...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.