Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

ADDvise: Delårsrapport 2017, 1 januari - 30 september

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,4 MSEK (42,2), en
ökning med 12,2 % jämfört med samma period föregående år

· EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för
perioden uppgick till 0,5 MSEK (2,4)

· EBITDA för perioden uppgick till 1,2 MSEK (4,8)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,1 MSEK (3,9)
· Resultatet före skatt för perioden uppgick till -3,5 MSEK (0,4)
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09
SEK (0,03)

· Orderingången för perioden uppgick till 42,4 MSEK (33,3), en
ökning med 27,3 % jämfört med samma period föregående år

Januari - september 2017

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 177,6 MSEK (142,1), en
ökning med 25,0 % jämfört med samma period föregående år

· EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för
perioden uppgick till 10,6 MSEK (5,9)

· EBITDA för perioden uppgick till 10,8 MSEK (13,3)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,5 MSEK (10,5)
· Resultatet före skatt för perioden uppgick till -3,1 MSEK (0,5)
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09
SEK (0,01)

· Orderingången för perioden uppgick till 176,5 MSEK (120,0), en
ökning med 47,2 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|TSEK | 2017| 2016| 2017| 2016 jan| 2016 jan|Rullande 12|
| | jul| jul| jan|-sep, se not|-dec, se not|mån, se not|
| |-sep,|-sep,| -sep,| 2, 4| 2, 4| 3|
| | se| se|se not| | | |
| | not|not 2| 1, 3| | | |
| | 1| | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Nettoomsättning | 47| 42| 177| 142 084| 195 288| 230 785|
| | 390| 249| 582| | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|EBITDA före | 486|2 439|10 636| 5 865| 9 263| 14 035|
|förvärvskostnader| | | | | | |
|och poster av | | | | | | |
|engångskaraktär | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|EBITDA före | 1,0%| 5,8%| 6,0%| 4,1%| 4,7%| 6,1%|
|förvärvskostnader| | | | | | |
|och poster av | | | | | | |
|engångskaraktär | | | | | | |
|% | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|EBITDA |1 204|4 779|10 784| 13 326| 18 088| 15 546|
| | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|EBITDA-marginal %| 2,5%|11,3%| 6,1%| 9,4%| 9,3%| 6,7%|
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Rörelseresultat | 93|3 867| 7 492| 10 496| 14 233| 11 229|
|(EBIT) | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Rörelsemarginal %| 0,2%| 9,2%| 4,2%| 7,4%| 7,3%| 4,9%|
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Resultat före | -3| 429|-3 128| 482| 875| -2 736|
|skatt (EBT) | 517| | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Nettomarginal % |-7,4%| 1,0%| -1,8%| 0,3%| 0,4%| -1,2%|
| | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Periodens | -3| 835|-3 366| -41| 310| -3 015|
|resultat | 752| | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+
|Resultat per |-0,09| 0,03| -0,09| 0,01| 0,01| -0,09|
|aktie före | | | | | | |
|utspädning SEK | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+------+------------+------------+-----------+

Noter

Not 1: Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär
under juli - september 2017 var en förbättring av resultatet med 0,7
MSEK, varav 1,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad
tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv. Effekten av
förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under januari -
september 2017 var en förbättring av resultatet med 0,1 MSEK, varav
1,0 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling
för genomförda förvärv.

Not 2: Effekten av förvärvskostnader och poster av engångskaraktär
under juli - september 2016 var en förbättring av resultatet med 2,3
MSEK, varav 2,5 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad
tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv. Effekten av
förvärvskostnader och poster av engångskaraktär under januari -
september 2016 var en förbättring av resultatet med 7,5 MSEK, varav
10,5 MSEK utgjordes av nedskrivning av villkorad tilläggsköpeskilling
för genomförda förvärv.

Not 3: Hettich Labinstrument AB konsolideras från och med den 1
februari 2017 i ADDvise-koncernen.

Not 4: LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i
ADDvise-koncernen.

Kommentarer till utvecklingen januari - september 2017

Refinansieringen av obligation 2014 med en ny säkerställd obligation
2017 var mycket lyckad, och tillväxtresan genom förvärv fortsätter.

Försäljning och resultat

Orderingången under årets nio första månader har visat styrka. Den
ackumulerade orderingången uppgick per utgången av tredje kvartalet
till 176,5 MSEK (120,0) en ökning med 47,2 %. Nettoomsättningen under
samma period uppgick till 177,6 MSEK (142,1), en ökning med 25,0 %.
Marknaderna som koncernen verkar på visar fortsatt stabil tillväxt
men med låga ensiffriga tillväxttal. EBITDA-resultatet före kostnader
av engångskaraktär och förvärvskostnader uppgick till 10,6 MSEK (5,9)
för årets första nio månader. Resultatet belastas av en svagare USD.
Det påverkar i första hand affärsområdet Sjukvårds omsättning och
lönsamhet negativt då betydande del av försäljningen sker i USD.
USD-försvagningen har eskalerat under året och slår som hårdast i
tredje kvartalet.

Tredje kvartalet har visat tillväxt om än i något svagare takt än
förväntat. Orderingången uppgick till 42,4 MSEK (33,3) en ökning med
27,3 %. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 47,4 MSEK
(42,2) en ökning med 12,2%. En av förklaringarna till att
orderingången kommer in något svagare än förväntat är längre
beslutsprocesser i offentlig sektor i Sverige. I flertalet fall
överklagas upphandlingar med en fördröjning i orderingång och
intäkter som följd. EBITDA-resultatet före kostnader av
engångskaraktär och förvärvskostnader uppgick till 0,5 MSEK (2,4) för
tredje kvartalet. Det försämrade resultatet i tredje kvartalet är
hänförligt till en svagare USD, en något svagare försäljning än
förväntat och att vi i ett par projekt i affärsområdet Lab fått
justera ned förväntad projektmarginal. Bruttomarginalen i koncernen
under tredje kvartalet 2017 uppgick isolerat till 37,7 %. Under
första halvåret 2017 isolerat uppgick bruttomarginalen till 38,8 %.

Förvärv

Refinansieringen av obligation 2014 har varit mycket lyckad. Intresset
för ADDvise nya säkerställda obligation 2017 har varit stort och
obligationen övertecknades. Totalt tappades 120 MSEK i en
obligationsram om 240 MSEK. Räntan på den nya obligationen uppgår
till 7,25 % vilket givet samma lånestorlek som föregående obligation
sänker räntekostnaderna med 2,4 MSEK. Fjärde kvartalet 2017 kommer
att belastas med kostnader av engångskaraktär hänförliga till
refinansieringen uppgående till 3,0 MSEK, varav endast 0,9 MSEK är
kassaflödespåverkande. Obligation 2014 kommer att återbetalas i
november 2017.

ADDvise står väl rustat inför den fortsatta tillväxtresan. Marknaden
för förvärv är god även om konjunkturläget i kombination med en stark
börs drar upp multiplarna något. Vår nya obligationsram möjliggör
ytterligare kompletterande förvärv samtidigt som snitträntan på
koncernens lån från och med 1 januari 2018 sjunker markant.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, CEO
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise Group är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl.
08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK.
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/delarsrapport-2017--1-januari---30-s...
http://mb.cision.com/Main/12334/2379026/744210.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.