Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-10

ADDvise Group AB: Delårsrapport 2015, 1 januari - 30 september

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Januari – september 2015

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 110,1 MSEK (96,4), en ökning
med 14,3 % jämfört med samma period föregående år
* Orderingången för perioden uppgick till 118,1 MSEK (101,2), en ökning med
16,7 % jämfört med samma period föregående år
* EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till 7,4 MSEK (5,2), en
ökning med 42,3 % jämfört med samma period föregående år
* Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,3 MSEK (3,4), en ökning med
26,8 % jämfört med samma period föregående år
* Resultatet före skatt för perioden uppgick till -4,3 MSEK (-1,7)
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,52 SEK (-0,22)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,1
MSEK (-3,8)

Juli – september 2015

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 31,7 MSEK (26,9), en ökning med
17,9 % jämfört med samma period föregående år
* Orderingången för perioden uppgick till 21,9 MSEK (23,4), en minskning med
6,4 % jämfört med samma period föregående år
* EBITDA före förvärvskostnader för perioden uppgick till -2,1 MSEK (0,1)
* Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,6 MSEK (-0,6)
* Resultatet före skatt för perioden uppgick till -5,4 MSEK (-2,2)
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,51 SEK (-0,30)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,4
MSEK (-2,3)

Utvalda finansiella data i sammandrag

---------------------------------------------------------------------------------------
| TSEK 2015 2014 2015 2014 Rullande 2014 |
| jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep 12 mån jan-dec |
| Nettoomsättning 31 740 26 918 110 109 96 374 151 803 138 068 |
| EBITDA före förvärvskostnader -2 050 62 7 355 5 217 9 001 6 863 |
| EBITDA före förvärvskostnader % -6,5% 0,2% 6,7% 5,4% 5,9% 5,0% |
| EBITDA -2 050 62 7 355 5 217 7 333 5 195 |
| EBITDA-marginal % -6,5% 0,2% 6,7% 5,4% 4,8% 3,8% |
| Rörelseresultat (EBIT) -3 553 -583 4 272 3 368 3 604 2 700 |
| Rörelsemarginal % -11,2% -2,2% 3,9% 3,5% 2,4% 2,0% |
| Resultat före skatt (EBT) -5 421 -2 186 -4 266 -1 723 -7 272 -4 730 |
| Nettomarginal % -17,1% -8,1% -3,9% -1,8% -4,8% -3,4% |
| Periodens resultat -5 471 -2 186 -4 507 -1 658 -7 610 -4 761 |
| Resultat per aktie SEK -0,51 -0,29 -0,52 -0,22 -0,91 -0,64 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Kommentarer till utvecklingen januari – september 2015

Tredje kvartalet 2015 var ett utmanande kvartal.

Försäljning och resultat

Tredje kvartalet är normalt sett det svåraste att förutspå. Så även i år.
Försäljningen under tredje kvartalet i år har varit svag inom såväl
affärsområdet Lab som Sjukvård. Nettoomsättningen för koncernen för perioden
juli – september uppgick till 31,7 MSEK (26,9), en uppgång med 17,9 procent.
För årets första 9 månader uppgick nettoomsättningen till 110,1 MSEK (96,4),
en ökning med 14,3 procent. Nettoomsättningstillväxten har varit svagare än
förväntat under tredje kvartalet till stor del på grund av att färre stora
projekt har levererats till kund under Q3 än planerat.

Orderingången som till stor del drivs av projektverksamheten inom
affärsområdet Lab har varit svag. Färre affärer än vanligt har avgjorts under
tredje kvartalet i år. Indikationer pekar istället på att flera större
affärer kommer att avgöras under Q4. Koncernens orderingång för det tredje
kvartalet uppgick till 21,9 MSEK (23,4), en minskning med 6,4 procent. Under
årets första 9 månader uppgick orderingången till 118,1 MSEK (101,2), en
ökning med 16,7 procent.

Koncernens resultat har under tredje kvartalet belastats av högre finansiella
kostnader. Kostnader som till del är relaterade till upptagna obligationslån
som är avsedda för ännu ej genomförda förvärv. Även den övriga kostnadsmassan
har varit hög. En förklaring till den högre kostnadsmassan är att
organisationen förbereds på ytterligare förvärv. Under året har bland annat
sammansättningen i ledningsgruppen blivit mer senior med en högre kostnad som
resultat. Denna kostnadsökning kommer till sin rätt först när ytterligare
förvärv genomförts.

Koncernens EBITDA före förvärvskostnader slutade under det tredje kvartalet på
-2,1 MSEK (0,1). För årets första 9 månader slutade EBITDA före
förvärvskostnader på 7,4 MSEK (5,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal före
förvärvskostnader på 6,7 procent (5,4).

Åtgärdsprogram

Mot bakgrund av utvecklingen under tredje kvartalet har vi genomfört ett
åtgärdsprogram för att bättre kunna möta våra kunders önskemål men också för
att sänka kostnadsmassan i koncernen. Programmet innefattar bland annat
omorganisation i de amerikanska verksamheterna för att bättre nå ut till våra
kunder samt neddragningar på personal i flera delar av koncernen. I skrivande
stund har samtliga planerade personalförändringar kommunicerats och
genomförts. Åtgärdsprogrammet kommer successivt att sänka kostnadsnivån. Full
effekt uppnås våren 2016 och uppskattas sänka kostnadsnivån i koncernen med
ca 5 MSEK på årsbasis.

Affärsområdet Lab

Projektförsäljningen inom affärsområdet Lab är svag under sommarmånaderna, då
beslut om större investeringar ofta skjuts till hösten. Det fjärde kvartalet
brukar dock vara ett starkt kvartal, utestående offertstock indikerar en
liknande utveckling även i år.

Försäljningen av egenutvecklade vågar har utvecklats starkt under kvartalet
och ligger i linje med förväntningarna. Vågarna tillverkas i egen regi, och
har goda marginaler. I sortimentet ingår bland annat Stathmos-vågarna.

Försäljningen av agenturprodukter har inte nått upp till våra förväntningar.
För produkter vi inte har exklusiv rätt att sälja är konkurrensen hård och
marginalerna låga. Det är dock värdefullt att kunna erbjuda kunder
agenturprodukter, då dessa ofta efterfrågas tillsammans med den
skyddsventilation och laboratorieinredning som är en stor del av
projektförsäljningen.

Affärsområdet Sjukvård

Integrationen av det senaste förvärvet Surgical Tables Inc pågår. En gemensam
säljorganisation för försäljning av produktsortimenten Sonesta och Surgical
Tables byggs upp, dels för försäljning i Nordamerika, som hittills utgjort
den största marknaden för Sonesta och Surgical Tables, dels för försäljning i
resten av världen där vi ser potential att öka omsättningen.

Förhandlingarna med att teckna ett avtal som OEM-leverantör av Surgical Tables
operationsbord till en USA-baserad distributör fortgår och bedömningen är att
avtalet kommer att vara på plats under året. Avtalet skulle kraftigt öka
försäljningen inom Surgical Tables från 2016 och framåt.

Det globala distributionsavtal som tecknades i början av 2015 för
produktsortimentet Sonesta med Kanadabaserade Laborie Medical Technologies
har infriat våra förväntningar, och vi ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete. Ytterligare avtal med distributörer i övriga världen har tecknats
under senare delen av året vilket på sikt beräknas öka försäljningen.

När det gäller agenturprodukter inom affärsområdet Sjukvård har vi sett en
viss förbättring under tredje kvartalet, men nettoomsättningen och
orderingången under årets första 9 månader är inte i linje med
förväntningarna. Arbetet med att ta fram egenutvecklade produkter som skall
komplettera agenturproduktsortimentet med förbrukningsartiklar fortgår. Vi
planerar att lansera en ny egen produktlinje under första halvåret 2016.

Förvärv och finansiering

Förvärvsarbetet har intensifierats efter sommaren. Efter en vår med relativt
svår förvärvsmarknad har intresset ökat radikalt från potentiella målbolag.
För att ytterligare stärka förvärvskapaciteten emitterades ett nytt aktieslag
vid en extra bolagsstämma den 25 augusti. Syftet med det nya aktieslaget är
att kunna erbjuda en mer likvid aktie som delbetalning vid eventuella förvärv
utan att skapa för stor utspädning i rösthänseende för existerande
aktieägare.

Vid denna tid på året är förhoppningarna på det fjärde kvartalet stora. Det
gäller även i år. Med tanke på vår starka position inom flera segment och det
faktum att flera kunder vill fatta investeringsbeslut innan ett årsskifte och
ny budget tror jag att vi skall kunna bjuda på ett betydligt bättre utfall
för det fjärde kvartalet.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, koncernchef

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Gunnar Tegendal, CFO

Tel 08-564 851 81, e-post: gunnar.tegendal@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.