Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

ADDvise Group AB: Delårsrapport 2020, 1 januari - 31 mars

Januari - mars 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 83,7 MSEK (76,6), en
ökning med 9,3 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,1)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,5)

Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (0,0)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 SEK
(0,00)

Orderingången för perioden uppgick till 137,3 MSEK (84,4) en ökning
med 62,6 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,7
MSEK (2,5)

Kommentar från koncernchefen

Första kvartalet har präglats av hög aktivitet på flera av våra
marknader men med stora störningar i framförallt leverantörsled. I
denna marknad nådde vi vår högsta orderingång någonsin med starkt
operationellt kassaflöde.

Några av våra dotterbolag har haft ett mycket bra första kvartal 2020,
medan andra dotterbolag mött utmaningar. ADDvise verkar i flera delar
av världen och reaktionerna på pandemin har varit svåra att
förutsäga.

Vi har en mycket intressant produktportfölj inom båda våra
affärsområden. Flera av våra verksamheter har utrustning som används
direkt i diagnostisering och vård av covid-19-smittade patienter och
vi arbetar nu för högtryck med att förse alla våra kunder med
nödvändig utrustning.

Vi har bland annat påverkats av det ständigt föränderliga samspelet
mellan olika intressenter i våra leveranskedjor. I Finland och USA
har det varit stora utmaningar för våra dotterbolag då myndigheter
fattat långtgående beslut som hindrat våra bolag att verka normalt.
Även om våra dotterbolag producerar och levererar kritisk utrustning
för sjukvården och därmed har kunnat hålla verksamheterna öppna har
det inte alltid gällt våra underleverantörer. Det har medfört stora
störningar i våra produktionsled.

Orderingången var mycket stark under första kvartalet och uppgick till
137,3 MSEK, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med
motsvarande period föregående år, då den uppgick till 84,4 MSEK. Av
ökningen utgjordes 37 procent av organisk tillväxt.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 83,7 MSEK, en
ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Exklusive förvärv motsvarar det en organisk nedgång på 15 procent.
Det organiska omsättningstappet beror på att vi på grund av
störningar från pandemin inte kunnat leverera ut till kund i önskvärd
omfattning.

Under det första kvartalet 2020 var EBITDA-marginalen 6,4 procent,
jämfört med samma period 2019 där marginalen var 9,4 procent, vilket
har varit en direkt inverkan av covid-19-utbrottet.

Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 2,9 procent under
det första kvartalet jämfört med samma kvartal 2019, en minskning med
0,7 MSEK. Kvartalets resultat uppgick till -2,5 MSEK, jämfört med
motsvarande kvartal 2019 där resultatet var 0,0 MSEK.

Under det första kvartalet fortsatte vi arbetet som påbörjades under
2019 med fokus på att förbättra vårt kassaflöde. Kassaflödet från den
löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 8,7 MSEK,
vilket är en förbättring med 245 procent jämfört med motsvarande
kvartal 2019, där kassaflödet uppgick till 2,5 MSEK.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 52,3 MSEK
under första kvartalet, vilket är en ökning med 38 procent jämfört
med föregående års motsvarande kvartal på 38,0 MSEK. Exklusive
förvärv visade affärsområdet en organisk nedgång på 4 procent.

Försäljningen i Sverige och Nordamerika har påverkats av covid-19, och
särskilt i USA har myndigheters nedstängning varit mycket hårdare än
i Sverige, vilket i sin tur har påverkat affärsområdet negativt.
Samtidigt som alla våra verksamheter har påverkats i någon form, tror
vi dock att utsikterna på längre sikt är positiva. Orderstocken inom
affärsområdet Sjukvård förblir stark och även om tidpunkten för
framtida leveranser i vissa fall inte kan förutsägas, kommer de ändå
att levereras vid någon tidpunkt och utgör en säkerhet i dessa osäkra
tider.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 31,4 MSEK under
första kvartalet, vilket resulterade i en organisk nedgång på 19
procent jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Den positiva
trenden i bruttomarginalen har fortsatt från föregående år, och
omorganisationen under 2019 fortsätter att ge resultat.

Covid-19 har påverkat affärsområdet Lab, främst när det gäller
försäljningsintäkter. Vi har stor efterfrågan på förbrukningsmaterial
till laboratorier men när det gäller laboratorieinstrument och
byggnation av nya laboratorier är aktiviteten låg.

Framtida utveckling

Långsiktigt kommer pandemin driva investeringar i sjukvården.
Efterfrågan på våra produkter under inledningen av andra kvartalet
har varit fortsatt mycket stark. Svängningarna på våra marknader är
dock stora och det är därför mycket svårt att prognostisera de
kommande kvartalen. Jag är dock säker på att vi på medellång och lång
sikt kommer att se en markant ökad investeringsvilja i medicinteknisk
utrustning globalt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är
skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida,
https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise-group-ab/r/delarsrapport-2020--1-janu...
https://mb.cision.com/Main/12334/3095873/1235122.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.