Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-09-01

ADDvise Lab Solutions AB: ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv.

Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise Lab Solution AB:s (”ADDvise” eller
”Bolaget”) styrelse att genomföra en obligationsemission till ett värde av 50
MSEK under ett obligationslån med ett rambelopp om 100 MSEK (”Erbjudandet”).
Syftet med obligationen är dels att refinansiera befintlig konvertibel om 30
MSEK dels att kunna genomföra ytterligare förvärv. Bolaget avser att tilldela
obligationer utöver de initiala 50 MSEK i händelse av överteckning av
erbjudandet och för det fall styrelsen bedömer att det vid
tilldelningstillfället, eller i anslutning därtill, föreligger för ADDvise
gynnsamma förvärvsmöjligheter.

Emissionen i sammandrag

* Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet med
återbetalningsdag den 30 september 2019.
* Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 10,0
procent, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.
* Styrelsens avsikt är att ge ut 10 000 obligationer med ett nominellt belopp
om 5 000 SEK per obligation. Lägsta teckning är 2 obligationer om nominellt
10 000 SEK och därefter i multiplar om 5 000 SEK.
* Teckningsperioden för obligationerna löper från den 2 september 2014 till
och med 26 september 2014.
* Obligationerna är fritt överlåtbara och ADDvise har ansökt om att
obligationslånet ska tas upp till handel på Företagsobligationslistan vid
NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 14 oktober
2014.

Bakgrund och motiv

ADDvise, grundat 1989, är moderbolag i en expansiv koncern som genom
dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise
Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. Under åren har koncernen levererat inredning, utrustning
och tjänster till företag såsom AstraZeneca, Biovitrum och GE-Healthcare. År
2010 fattade styrelsen i ADDvise beslut om en tillväxtstrategi och affärsplan
i syfte att bli Skandinaviens ledande leverantör av sjukvårds- och
forskningsmiljöer.

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise tillväxtstrategi.
Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika segmenten
ADDvise verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken
i förvärven ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya
marknadsandelar kunna tas. På kostnadssidan är avsikten att uppnå sedvanliga
synergier i samband med integrering av gjorda förvärv.

ADDvise målsättning är att den industriella logiken i de förvärv som görs ska
skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. För närvarande är ADDvise
främsta fokus bolag som är verksamma inom life science. Inom ramen för den
ovan beskrivna strategin har ADDvise en relativt öppen och opportunistisk syn
på när och hur förvärv ska genomföras och styrelsen tillsammans med ledningen
i ADDvise har under en längre tid arbetat med förvärv. Fram till idag har tre
bolagsförvärv och ett inkråmsförvärv genomförts. Det gör att kompetensen att
identifiera förvärv och sedan på ett framgångsrikt sätt integrera det
förvärvade bolaget finns internt och beredskapen att ta emot såväl hela bolag
som inkråm är mycket god. ADDvise kan även komma att göra tilläggsförvärv
till redan förvärvade bolag.

Erbjudandet är viktigt på grund av ADDvise tillväxtstrategi som bygger på en
systematisk bearbetning av potentiella företagsförvärv, främst på den
nordiska marknaden men även globalt. Bolaget bedömer att det finns goda
möjligheter att fortsätta göra förvärv som ligger i linje med ADDvise
strategi och som kan stärka Bolagets verksamhet. Genom ytterligare förvärv
kommer ADDvise att befästa sin position som en slagkraftig koncern med
möjlighet att öka försäljningsinsatserna mot offentlig och privat sektor. Den
ökade diversifieringen av verksamheten leder också till en minskad
konjunkturkänslighet.

De bolag som ADDvise från tid till annan utvärderar som förvärvskandidater är
framförallt kassaflödespositiva bolag inom förhållandevis mogna branscher.
Förvärvskandidaterna ska verka inom business-to-business och risknivån i
bolagen ska vara relativt låg. Storleken på kandidaterna kan variera men som
riktmärke bör förvärvsobjektens omsättning överstiga 20 MSEK per år.

Expansionsplanen ligger i linje med styrelsens långsiktiga målsättning; att
vara den ledande leverantören till sjukvårds- och forskningsenheter i Sverige
och på andra utvalda marknader. En stark marknadsposition rustar Bolaget
inför framtida förvärv som kan bidra till att ytterligare positionera ADDvise
som ledande i Sverige inom helhetslösningar i form av produkter och tjänster
för sjukvårds- och forskningsenheter. Det sker löpande utvärdering av både
vertikala och horisontella förvärvsmöjligheter framför allt i Sverige men
även internationellt.

Sedan 2010 har ADDvise gjort fyra förvärv och även om inga förvärvsåtaganden
finns per dagen för detta pressmeddelande bedömer ADDvise att det är av
yttersta vikt att ha tillgång till kapital och snabbt kunna agera i
förvärvshänseende. Syftet med Erbjudandet är därför att möjliggöra fortsatta
förvärv i enlighet med ADDvise tillväxtstrategi, samt att refinansiera
Bolagets konvertibellån om nominellt 30 MSEK som förfaller till betalning den
2 maj 2015.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i det prospekt som har upprättats av
styrelsen i ADDvise med anledning av Erbjudandet och som idag godkänns av
Finansinspektionen och offentliggöras av ADDvise. Prospektet kommer efter
offentliggörandet att kunna laddas ner från ADDvise webbplats,
www.addvisegroup.se.

Villkor för Erbjudandet

Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise styrelse om Erbjudandet som uppgår till
50 MSEK. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 100 MSEK och
styrelsen har beslutat att styrelsen ska förbehållas rätten att dra tillbaka
Erbjudandet eller att ge ut obligationer till ett lägre eller högre belopp än
50 MSEK. Bolaget avser att tilldela obligationer utöver 50 MSEK i händelse av
överteckning av Erbjudandet och för det fall styrelsen bedömer att det vid
tilldelningstillfället, eller i anslutning därtill, föreligger gynnsamma
förvärvsmöjligheter.

Obligationernas utgivningsdag är den 1 oktober 2014 och återbetalningsdagen är
den 30 september 2019. Obligationslånet löper med en årlig ränta om 10,0
procent med kvartalsvisa räntebetalningar i efterskott den 15 januari, 15
april, 15 juli och 15 oktober varje år. Den första räntebetalningen kommer
att ske den 15 oktober 2014. Respektive obligation emitteras till en kurs om
nominellt 5 000 SEK. Minsta teckningspost under obligationslånet är två (2)
obligationer och därefter i multiplar om 5 000 SEK (motsvarande en (1)
obligation).

Teckningsperioden löper mellan den 2 september 2014 och den 26 september 2014.
Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden samt stänga
emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad. Anmälan om
teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 15.00 den 26 september
2014.

Beslut om tilldelning av obligationerna fattas av Bolagets styrelse under
teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller
ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid
tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. I
samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit
tilldelning. Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets
webbplats den 30 september.

ADDvise har ansökt om att obligationerna ska tas upp till handel på NASDAQ OMX
Stockholm med första handelsdag beräknad till 14 oktober 2014.

Prospekt och preliminär tidplan

Prospekt och anmälningssedlar finns att tillgå på ADDvise webbplats,
www.addvisegroup.se, på Avanza Banks webbplats, www.avanza.se samt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Tryckt prospekt kan erhållas från
ADDvise.

Preliminär tidplan

* Offentliggörande av prospekt: 1 september 2014
* Teckningsperiod: 2 september 2014 - 26 september 2014
* Offentliggörande av utfall: 30 september 2014
* Beräknad likviddag: 6 oktober 2014
* Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm: 14 oktober 2014

ADDvise äger rätt att förlänga teckningsperioden för obligationsemissionen och
att senarelägga likviddagen. Styrelsen äger rätt att stänga Erbjudandet i
förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Baker&McKenzie är legala rådgivare
till ADDvise.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form
av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst
i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission
AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
ADDvise i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller
säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse
(”Securities Act”). ADDvise avser inte att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska
inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som finns i det prospekt som idag godkänns av
Finansinspektionen och kan laddas ner från ADDvise webbplats.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

ADDvise har inte beslutat om att erbjuda ...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.