Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

ADDvise: Marginalen fortsätter upp

Addvise levererade en rapport för det andra kvartalet 2019 som visade
stark tillväxt genom företagsförvärv och en stigande rörelsemarginal
jämfört med samma kvartal förra årets. Ytterligare en positiv faktor
var den mycket starka utvecklingen i USA, för andra kvartalet i rad.

Stark tillväxt

Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under
det andra kvartalet på 37 procent, till 92,5 miljoner. Förvärven av
finska Sonar (april 2019) och amerikanska Merit Cables (augusti 2018)
bidrar starkt till uppgången. Den förvärvsjusterade, organiska,
tillväxten försämrades dock till minus 11 procent, från plus 4
procent förra kvartalet. Det är affärsområde Lab som drar ner med en
organisk tillväxt på minus 13 procent, medan motsvarande för
affärsområde sjukvård blev plus 3 procent (total tillväxt 124
procent).

Markant uppgång i rörelseresultatet

I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg
rörelseresultatet med 64 procent, till 4,4 miljoner kronor, samtidigt
som marginalen steg från 3,9 till 4,7 procent. Årets resultat
inkluderar samtidigt kostnader på 2,1 miljoner kronor till följd av
förvärvet av Sonar. Kostnaderna avser juridisk expertis och externa
konsulter inom due diligence, vilket snarare är en del av
investeringsutgiften, än en löpande kostnad. Exkluderas dessa ökar
den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent.

Prognos 2019

Vi behåller försäljningsökningen för 2019 oförändrad, vilket innebär
att helårsförsäljningen beräknas öka med 31 procent. Det är något
under andra kvartalets tillväxt på 37 procent. Den lägre
helårstillväxten motiveras av att Sonar bara ingår i helårssiffrorna
under tre av fyra kvartal. Dessutom är försäljningsnedgången inom Lab
större än tidigare, vilket motiverar en större försiktighet.

EBITDA-marginalen för 2019, som i vår tidigare prognos låg på 7,6
procent (utan förändring till IFRS16), dras ner med
förvärvskostnaderna på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6
procentenheter. För 2019 beräknas därför marginalen bli 7,0 procent.
Detta har marginell effekt på värderingen. För prognosperioden
2020-2023 behålls arbetsförutsättningen att bolaget klarar att nå det
långsiktiga marginalmålet på 10 procent 2022.

Motiverat värde

I vår startanalys i januari kom vi fram till ett värde på Addvise
kring 2-2:30 kronor per aktie. Den viktigaste faktorn var att
ledningen skulle lyckas nå målet på 10 procents EBITDA-marginal
senast år 2022. Förbättringen av EBITDA-marginalen från till 6,0
procent 2018, till 7,6 procent i det första kvartalet 2019 och 8,5
procent i det andra (exkl förvärvskostnader) gör att marginalmålet
framstår som realistiskt.

Däremot inverkar utspädningseffekten från teckningsoptionerna sänkande
på värdet per stamaktie. Under andra kvartalet har bolaget räknat
fram att den stigande kursen på B-aktien gör det troligt att 6,7
miljoner nya B-aktier kommer att ges ut till följd av
teckningsoptionerna och till en kurs på 0,65 kr per aktie, vilket är
under börskursen för B-aktien. Det innebär en värdeomflyttning till
optionsinnehavarna (som när optionerna gavs ut var de befintliga
aktieägarna). Till följd av den utökade utspädningseffekten blir vårt
framräknade värde på stamaktien 0,15 kr per aktie lägre än tidigare,
vilket ger ett motiverat värdeintervall på 1,85-2:15 kronor.

Läs hela analysen här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-margina...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise/r/marginalen-fortsatter-upp,c2872076

Författare Cision News