Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

ADDvise: Regulatorisk information- ADDvise Group AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 24,9 MSEK garanterad av h...

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") har med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en
nyemission av units, vardera bestående av en aktie av serie B och en
vederlagsfri teckningsoption med företrädesrätt för ADDvise
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen
omfattar högst 43 042 288 units. ADDvise offentliggör också
uppdaterade rullande tolv månaders räkenskaper för perioden november
2017 till oktober 2018.

Sammanfattning

· Genom Företrädesemissionen tillförs ADDvise - vid fullteckning -
cirka 24,9 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer ADDvise att
tillföras ytterligare cirka 27,9 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från nuvarande storägare
och styrelsemedlemmar i ADDvise.

· Befintliga aktieägare har rätt till att teckna en (1) unit för
varje ägd aktie per avstämningsdagen den 15 januari 2019. En (1) unit
består av en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av
serie 2019/2021. Teckningskurs är 0,58 SEK per unit, motsvarande en
teckningskurs om 0,58 SEK per aktie (teckningsoptionen emitteras
vederlagsfritt).

Företrädesemissionen omfattar högst 43 042 288 units, motsvarande
högst 43 042 288 aktier av serie B och högst 43 042 288
teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en
(1) nyemitterad aktie av serie B under perioden 25 januari till och
med 8 februari 2021. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av
teckningsoptionen kommer att vara 0,65 SEK.

· Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen
är den 15 januari 2019. Teckningsperioden löper under perioden från
och med den 17 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

· Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas som
kontantbetalning för del av köpeskillingen för förvärvet av det
Helsingforsbaserade Med Tech-företaget ("Bolaget"), vilket
offentliggjordes idag, den 12 december 2018 i ett separat
pressmeddelande. Eventuell emissionslikvid från teckningsoptionerna
avses att användas till finansiering av framtida förvärv.

· ADDvise offentligör vidare uppdaterade räkenskaper för rullande
tolv månader för perioden 1 novmeber 2017 - 31 oktober 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag

ADDvise Group AB är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett flertal
dotterbolag organiserade i två affärsområden; Lab och Sjukvård.
Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja
aktieägarvärdet och kundnyttan - både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise genomför Företrädesemissionen i syfte att delvis finansiera
förvärvet av Bolaget. Bolaget ett distributionsbolag verksamt inom
försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Bolaget
hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat
rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en
omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2
MSEK för 2018.

Förvärvet väntas stärka ADDvise position på den nordiska marknaden
inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och
omsättning.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas i sin helhet
för erläggande av del av köpeskillingen för förvärvet av Bolaget. Mer
information om förvärvet samt det Letter of Intent som ADDvise ingått
avseende förvärvet återfinns i separat pressmeddelande som
offentliggjordes idag, den 12 december 2018.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för ADDvise, har med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 26 april 2018, beslutat om Företrädesemission av units, vardera
bestående av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption,
enligt följande villkor:

· För varje befintlig aktie (oaktat serie) erhålls en (1) uniträtt.
Varje uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit till en teckningskurs
om 0,58 SEK.

· En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1)
teckningsoption av serie 2019/2021. Företrädesemissionen omfattar
högst 43 042 288 units, motsvarande 43 042 288 nya aktier av serie B
och 43 042 288 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0,58 SEK per
unit innebär en teckningskurs om 0,58 SEK per aktie;
teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ADDvise cirka
24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen medför en
ökning av ADDvise aktiekapital med 4 304 228,80 SEK, från 4 304
228,80 SEK till 8 608 457,60 SEK. Full teckning av
Företädesemissionen medför en ökning av antalet aktier från 43 042
288 aktier till 86 084 576 aktier, vilket innebär en ökning om 43 042
288 aktier.

· För befintliga aktieägare som avstår att delta i
Företrädesemissionen - under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas - uppgår utspädningseffekten till 50 procent. För
aktieägare som avstår från att delta, och vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna, uppgår en utspädning om cirka 33,33 procent. För
aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen i sin helhet,
och vid antagande om full teckning och fullt utnyttjande av
teckningsoptioner, uppgår den totala utspädningen till cirka 66,67
procent.

· Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med
den 17 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

· Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie av
serie B under teckningsperioden från och med den 25 januari till och
med den 8 februari 2021, till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ADDvise cirka
27,9 MSEK, före emissionskostnader. Utnyttjandet av
teckningsoptionerna medför en ökning av aktiekapitalet om 4 304
228,80 SEK, från 8 608 457,60 SEK till 12 912 686,40 SEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,8 MSEK, motsvarande cirka
51,4 procent av Företrädesemissionen, av teckningsförbindelser från
befintliga stora aktieägare samt cirka 12,1 MSEK, motsvarande 48,6
procent, av emissionsgarantier från befintliga aktieägare och
medlemmar i ADDvise styrelse. Sammanlagt är således 100 procent av
emissionsbeloppet täckt av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av Rikard
Akhtarzand (VD och styrelseledamot, genom bolag och privat), Staffan
Torstensson (Styrelseordförande, genom bolag), Meg Tivéus
(Styrelseledamot), GoMobile AB, Nordnet Pension, Anders Wihlborn,
Magnus Vahlquist och Wilhelm Christerson. Emissionsgarantier har
lämnats av Rikard Akhtarzand (genom bolag), Staffan Torstensson
(genom bolag), Meg Tiveus, Fredrik Celsing (Styrelseledamot), Nordnet
Pension, Anders Wihlborn, Magnus Vahlquist, Wilhelm Christerson och
Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en
sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat
belopp, eller om garanten väljer att erhålla betalning i form av
aktier, 12 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår till
de aktieägare som ingått teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan

+---------+------------------------------------------------------------------+
|11 |Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum. |
|januari | |
|2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|11 |Sista dag för handel i ADDvises aktier inklusive rätt att erhålla |
|januari |uniträtter. |
|2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|14 |Första dag för handel i ADDvises aktier exklusive rätt att erhålla|
|januari |uniträtter. |
|2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|15 |Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är |
|januari |registrerade i ADDvise aktiebok denna dag erhåller uniträtter för |
|2019 |deltagande i Företrädesemissionen. |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|17 |Handel med uniträtter på Nasdaq First North. |
|januari | |
|- | |
|29 | |
|januari | |
|2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|17 |Teckningsperiod för Företrädesemissionen. |
|januari | |
|- | |
|31 | |
|januari | |
|2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|5 februar|Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall. |
|i 2019 | |
+---------+------------------------------------------------------------------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ADDvise i samband med
Företrädesemissionen.

Uppdaterade räkenskaper

I samband med Företrädesemissionen har ADDvise tagit fram uppdaterade
räkenskaper som förtydligar påverkan som ADDvise senaste förvärv har
haft på ADDvise räkenskaper, samt förvärvet av Bolaget förväntande
påverka på räkenskaperna. ADDvise rullande tolv månader ("LTM")
räkenskaper motsvara tillväxt i nettoomsättning om 18,6 procent
jämfört med helåret 2017 samt en ökning av EBITDA före kostnader för
förvärv om 16,5 procent. LTM Proforma jämfört med LTM ADDvise
motsvarar en tillväxt i nettoförsäljning om 24 procent, samt en
ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 45,7 procent. Följande
tabell med uppdaterade räkenskaper har varken reviderats eller
granskats av ADDvise revisor. Tabellen utvisar ADDvise uppdaterade
räkenskaper, Bolaget LTM samt summan av de två.

+-----------------------...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.