Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

ADONnews: ADONnews Sweden AB offentliggör upplysningen och anmärkningen från revisorn i bolagets årsredovisning 2017

Malmö, 16 mars 2018 - ADONnews Sweden AB offentliggör idag
årsredovisningen för 2017.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget
lämnar styrelsen följande information.

I enlighet med tidigare kommunikation vill Styrelsen informera att
revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende
årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga
osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift".

Revisorerna skriver: Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill
vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen om bolagets
likviditetsrisk och finansieringsrisk, av vilken framgår att
företagsledningen och styrelsen bedömer att kapitalbehov fortsatt
föreligger för att säkra driften under de kommande 12 månaderna.
Baserat på styrelsens erfarenhet vid genomförda emissioner de senaste
12 månaderna anser företagsledningen och styrelsen att möjligheterna
till kapitalanskaffning är goda. Kapitaltillförseln som planeras är,
som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu inte säkerställd. Om
bolaget misslyckas med att säkra den nya finansieringen kan detta
innebära att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda
till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten.

Som även presenterades i bolagets förvaltningsberättelse i
årsredovisningen att bolaget efter räkenskapsårets utgång erhållit
ett erbjudande om möjlig finansiering om 3 MSEK i form av en
garanterad nyemission med möjlig inlåning av garantilikviden till
emissionen är genomförd. Denna finansiering är förknippade med en del
kostnader för bolaget, varför styrelsen ej fattat något beslut och
utvärderar erbjudandet och undersöker andra möjliga
finansieringsalternativ.

Bolagets styrelse samt företagsledning bedömer att bolagets
kapitalbehov uppgår till 1,5 MSEK. Styrelsen samt företagsledningen
anser att nivån om 3 MSEK skulle medföra en marginal såvida
verksamheten inte utvecklas i den takt styrelsen och ledningen
bedömer.

Såvida styrelsen skulle acceptera detta erbjudande bedömer styrelse
och företagsledning att bolagets kassaflöde är säkrat för de kommande
12 månaderna.

Vidare vill styrelsens informera om revisorns skrivelse avseende
kontrollbalansräkning.

Revisorerna skriver: Som framgår av delårsrapporten för tredje
kvartalet 2017 understeg bolagets egna kapital hälften av
aktiekapitalet, varför styrelsen hade en skyldighet att, enligt 25
kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon
kontrollbalansräkning har dock inte upprättats av styrelsen förrän 26
februari 2018.

Som framgår av resultatdispositionen i årsredovisningen har styrelsen
föreslagit en sänkning av bolagets aktiekapital för att täcka
ansamlad förlust i bolaget. Härutöver kommer styrelsen att föreslå
stämman att ytterligare minska aktiekapitalet och föra över detta
till fritt eget kapital.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson VD
andreas@adonnews.com

Göran Barsby Ordförande
goran.barsby@telia.com

För mer information, kontakta:

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med
en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt
egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla
och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra
intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som
digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adonnews/r/adonnews-sweden-ab-offentliggor-upp...
http://mb.cision.com/Main/11636/2474100/806876.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.