Du är här

2017-05-31

Advania: Advania fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Advania Holding AB ("Advania"), ett bolag indirekt ägt av Advania
Invest AB ("Advania Invest"), lämnade den 27 april 2017 ett
rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB
(publ) ("Caperio") ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet
löpte ut den 29 maj 2017. Advania meddelar idag att:

· Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Advania efter
fullföljandet kommer att inneha cirka 94,2 procent av utestående
aktier och röster i Caperio.

· Advania har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga
villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive
förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.

· Advania förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den
12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att
acceptera Erbjudandet.

Varken Advania eller Advania Invest ägde eller kontrollerade vid
Erbjudandets offentliggörande några aktier i Caperio. Fram till och
med den 29 maj 2017 har 4 503 100 aktier lämnats in i Erbjudandet.
Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Advania därmed att inneha
4 503 100 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av
aktierna och rösterna i Caperio.[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:
- Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare
och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av
de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl
organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt
erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig
milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och
vår position på marknaden.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:
- Vi breddar nu ytterligare Advanias erbjudande och befäster vår
position som ett av de ledande IT-företagen i Norden. Att budet har
accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår
ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt
integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare
med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många
synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att
sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare,
kunder och samarbetspartners.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat
Erbjudandet att överlåta sina aktier till Advania förlängs
acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 12 juni
2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har
accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 2 juni 2017.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den
16 juni 2017. Advania kan komma att förvärva aktier i Caperio på
marknaden under den förlängda acceptfristen.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i
syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I
samband härmed avser Advania verka för att Caperios aktier avnoteras
från Nasdaq First North.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har
accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte
rätt att återkalla sina accepter.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com

www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet:
www.advania.com/offer

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017
kl. 07:30.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. Advania avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag och Advania kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Advanias och Caperios kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Advania har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Baserat på 4 808 639
utestående aktier, vilket är det totala antalet aktier i Caperio.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advania/r/advania-fullfoljer-erbjudandet-till-...
http://mb.cision.com/Main/8668/2276622/681576.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.