Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021: Långsiktigt förtroende och nyutveckling

1 april - 30 juni 2021

  • Omsättningen uppgick till 20,6 (12,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,8 (-12,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 (-12,7) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,2 (-11,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,57) och efter utspädning till -0,20 (-0,57) SEK.

1 januari - 30 juni 2021

  • Omsättningen uppgick till 28,8 (36,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,8 (-15,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -23,3 (-15,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,0 (-9,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,64 (-0,72) och efter utspädning till -0,64 (-0,72) SEK

VD har ordet

Fokus under andra kvartalet har varit att säkerställa leveranser och på vår produkt-utveckling. Det har visat sig generera ett fortsatt förtroende och möjligheter till nyutveckling tillsammans med nya och befintliga kunder. Omsättningen under kvartalet uppgick till 20,6 (12,8) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -6,8 (-12,5) MSEK.

Framsteg i produktförsäljningen
I början av kvartalet erhölls en order gällande Cross Domain Solutions produkter, värd 1,7 MSEK från en kund som tidigare har beställt produktutveckling inom samma produktområde. 
Ytterligare en order erhölls under april, i detta fall avseende kryptoprodukter. Ordern, värd 30 MSEK, ska levereras under hösten 2021.

Lyckad riktad nyemission
I början av juni genomförde Bolaget en riktad nyemission om ca 26,3 MSEK. Tecknaren i nyemissionen utgjordes av den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp. Efter nyemissionen uppgår Fredrik Rapps innehav till totalt cirka 20,2 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget. Kapitalet från nyemissionen gör Bolaget bättre rustat att tillvarata ett uppdämt behov av krypterings- och säkerhetslösningar.

Nyutveckling säkrar framtiden
Under andra halvan av juni lades även en större order av en svensk myndighet. Ordern, värd 19,2 MSEK, är del av ett avtal gällande nyutveckling av kryptoprodukter. Till avtalet hör en option på ytterligare utveckling inom samma produktområde till ett värde av ca 40 MSEK. Leverans kommer att ske löpande fram till våren 2024.

Ytterligare ordrar gällande nyutveckling lades även efter perioden, i juli. Dels en order värd 20 MSEK gällande produktutveckling till en svensk offentlig organisation. Men även ett avtal gällande både teknisk utredning och produktutveckling, värt 39 MSEK. 

De ordrar som lades under andra kvartalet och efter, representerar Advenicas två starka ben - nyutveckling och produktförsäljning. 
Utvecklingsuppdrag är en viktig del i vår strategi framåt för att säkerställa framtidens cybersäkerhetslösningar och att vi åter får möjligheten att ta fram nya säkra produkter visar på ett långsiktigt förtroende för oss som bolag.

Åter ett nära kundarbete
Pandemin har hindrat många möten, och i en bransch där fysiska möten fortfarande är viktiga, ser vi ljust på hösten och möjligheterna som vaccinationsläget ger. 

Vi har under året sett allt fler branscher bli måltavlor för cyberattacker, nu senast var det livsmedelsbraschen som blev hårt drabbad med stängda butiker som följd. Behovet av cybersäkerhetlösningar ökar därmed och vår ambition är att hjölpa till att säkra även dessa delar av samhället.

Vi har inför hösten en stor förväntan på att igen kunna vara nära våra kunder. Då kan vi på bästa sätt lösa deras problem och därmed göra det vi är bäst på - bidra till en säkrare värld. 

Malmö, den 21 juli 2021
Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.10.30.

Författare Cision