Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Advenica: Kallelse till extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Aktieägarna i Advenica AB (publ), org. nr 556468-9957, kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 3 januari 2019 kl. 15:00 i
bolagets lokaler på Roskildevägen 1, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 27 december 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 27 december 2018
skriftligen till Advenica AB, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö. Anmälan
kan också göras per telefon 040-60 80 400 eller per e-post
ir@advenica.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2)
lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
torsdagen den 27 december 2018, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
webbplats (www.advenica.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av minst en justeringsperson.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
av aktier.

8. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag i korthet

Punkt 2: Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande på
stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 18 december 2018 om att öka bolagets
aktiekapital med högst 789 402,75 kronor genom nyemission av högst 6
315 222 aktier på följande villkor:

1. 4,10 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att
erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska
tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare
och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt
aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 8 januari
2019.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem
(5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta
belopp ske:

(i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
(ii) i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata
ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 10 januari 2019 till
och med den 24 januari 2019. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid.
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som
erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-
och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna registrerats vid Bolagsverket.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden
AB.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p.
aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 7 jämte anslutande
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Roskildevägen 1 i Malmö samt på bolagets webbplats
(www.advenica.com) senast från och med två veckor före bolagsstämman
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 15 788 055 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

*******

Malmö i december 2018

Advenica AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD
Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08:50.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och
cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp
till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter,
företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar
ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta
säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och
tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier
med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon
+46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/9770/2702589/965053.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.