Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Advenica: Valberedningens förslag till Årsstämman 2020 i Advenica AB (publ)

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på
årsstämman den 2 maj 2019 och är baserade på Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de
tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed
avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig
information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och
uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska
den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så
vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag till: (i)
ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och
styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av
styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt
(vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman
2021.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför
årsstämman 2020.

Valberedningen består av:

· Emma Linde, utsedd av Familjen Linde,
· Fredrik Rapp, eget innehav,
· Mikael Sandberg, eget innehav och utsedd av Bison Holdings
Limited, samt

· Anna Söderblom, styrelseordförande för Advenica AB.
Tillsammans representerade valberedningens ledamöter 57,6 % av
rösterna i Advenica per den 30 september 2019.

Valberedningen har utsett Emma Linde till dess ordförande.
Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit två protokollförda
sammanträden.

Valberednings förslag till styrelse

Valberedningen har enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2020, för
tiden intill slutet av årsstämman 2021, följande:

· Att styrelsen ska utgöras av fyra styrelseledamöter utan
suppleanter.

· Omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael Sandberg och Anders
Silwer som styrelseledamöter.

· Nyval av Per Wargéus som styrelsens ordförande.
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Advenica motiverar sitt förslag till styrelse enligt
följande.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2020 genomfört en
utvärdering av styrelsearbetet i Advenica och särskilt fäst avseende
vid det utvecklingsskede Bolaget befinner sig i. Valberedningen har
härvid beaktat Bolagets strategiska och affärsmässiga utveckling,
styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på
styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill har
valberedningen beslutat att minska styrelsen med en person. I tillägg
har styrelsens ordförande, Anna Söderblom, meddelat att hon inte är
tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ove Linde, Mikael
Sandberg och Anders Silwer. Vidare föreslår valberedningen nyval av
Per Wargéus som styrelsens ordförande. Per har ett förflutet som
entreprenör och gjort ett flertal resor inom IT branschen där han har
byggt, köpt och fusionera bolag. Han har även en gedigen erfarenhet
av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av
kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till
Advenicas verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till
bolagsledningen. Per Wargéus och Anders Silwer är oberoende i
förhållande till Bolaget och dess större aktieägare. Förslaget till
styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven avseende oberoende som
återfinns i svensk kod för bolagsstyrning. Det kan konstateras att
inga kvinnor föreslås ingå i styrelsen, varvid Valberedningen menar
att rekrytering av kvinnlig styrelseledamot ska ha hög prioritet vid
framtida rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2020

I tillägg till Valberednings förslag angående styrelse har
Valberedning enhälligt beslutat att föreslå årsstämman 2020, för
tiden intill slutet av årsstämman 2021, följande:

· Anna Söderblom väljs till ordförande vid årsstämman.
· Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 300 000 (2019: 300
000) SEK och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000
(2019: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i
Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild
ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.

· Till revisor omväljs Ernst & Young AB för perioden till och med
slutet av årsstämman 2021.

· Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
· Principer för bildande av ny valberedning är oförändrade från
föregående år:

"Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt
styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i
Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den
siste september och övrig tillförlitlig information som
tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse
en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För
det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte
önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen
består av fyra ledamöter. Uppgift om namnen på ledamöterna i
valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på
Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete ar slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersatta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt
principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat
valberedningen och övrig tillförlitlig information som
tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till: (i)
ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och
styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av
styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt
(vii) principer för tillsättande av valberedning".

Advenicas årsstämma 2020 infaller den 23 april 2020, kl. 16.00.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan
göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica
AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

*******

Malmö i 19 december 2019

Valberedningen i Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, tel: +46 (0)70 940 90
01.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2019 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och
cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp
till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter,
företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar
ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta
säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och
tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier
Growth med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank,
telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/advenica/r/valberedningens-forslag-till-arsst...
https://mb.cision.com/Main/9770/2995099/1164571.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.