Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Adverty AB: Advertys företrädesemission tecknad till 37,5 MSEK

Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission om högst 4 850 514 aktier, för vilken
teckningsperioden avslutades den 16 december 2019
("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Utfallet visar att 1
404 022 aktier, motsvarande cirka 28,9 procent av
Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill
har teckningsanmälningar motsvarande totalt 2 345 978 aktier
mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande
cirka 48,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är
således tecknad till cirka 77,3 procent, vilket innebär att Adverty
tillförs cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

VD och medgrundare Niklas Bakos kommenterar:

-Vi tackar för förtroendet från nya och gamla aktieägare. Kapitalet
ger oss bra förutsättningar för vår planerade tillväxt under 2020.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2019 var registrerad som
aktieägare i Adverty ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i
Bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt.
Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigade till teckning av två
(2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Härutöver
erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 4 850 514 aktier.
Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 28,9 procent med
stöd av teckningsrätter och till cirka 48,4 procent utan stöd av
teckningsrätter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka
77,3 procent. Genom företrädesemissionen kommer totalt 3 750 000 nya
aktier att emitteras, fördelat på:

· 1 404 022 aktier tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar
cirka 28,9 procent av Erbjudandet

· 171 939 aktier tecknade utan företrädesrätt samt vilket motsvarar
cirka 3,5 procent av Erbjudandet

· 2 174 039 aktier tecknade utan företrädesrätt genom infriande av
garantiåtaganden vilket motsvarar cirka 44,8 procent av Erbjudandet

Bolaget tillförs därmed cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Av
emissionslikviden kommer cirka 8 MSEK att betalas genom kvittning mot
fordringar på Bolaget. Därtill kommer cirka 2 MSEK av
emissionslikviden att användas för återbetalning av brygglån.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 19 december 2019.
Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den
23 december 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och
betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Advertys aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med
176 222,62 SEK till sammanlagt 746 069,47 SEK. Antalet aktier i
Bolaget kommer att öka med 3 750 000 aktier till 15 876 285 aktier.
Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat nya aktier kommer att
uppgå till cirka 23,6 procent.

För det fall en eller flera av emissionsgaranterna, istället för
kontant garantiersättning, väljer att erhålla garantiersättning i
form av nyemitterade aktier, kommer aktiekapitalet och antalet aktier
i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av
aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan
eventuell riktad nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i ett
separat pressmeddelande.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till dess att
företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske under vecka 2, 2020. Omkring sju arbetsdagar därefter
kommer BTA omvandlas till nya aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå
KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Niklas Bakos, VD
+46 703 66 96 46
nb@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2019 kl. 13:15 CET.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor vid rätt tid och plats
genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel.
Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den
fullständiga upplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade,
sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med huvudkontor i
Stockholm. Mer information på www.adverty.com. Mangold Fondkommission
AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och
likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Viktig information
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE
KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV
SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS
ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA
PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER
UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER.
UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT
AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA
JURISDIKTIONER.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adverty-ab/r/advertys-foretradesemission-teck...
https://mb.cision.com/Main/17527/2995582/1164862.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.