Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-12

Aerocrine: Kommuniké från Aerocrines årsstämma 2014

Aerocrine AB (NASDAQ OMX Stockholm: AERO) höll årsstämma måndagen den
12 maj 2014 i Solna

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att
årets förlust skulle föras över i ny räkning.

Rolf Classon, Thomas Eklund, Lars Gustafsson, Dennis Kane och Staffan
Lindstrand omvaldes som styrelseledamöter. Michael Shalmi och Maria
Strømme nyvaldes som styrelseledamöter. Det noterades att Scott
Beardsley och Anders Williamsson hade avböjt omval som
styrelseledamöter. Rolf Classon omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode ska utgå till styrelsen med 250 000 kr till ordföranden och 75
000 kr till övriga ledamöter. Ersättning för utskottsarbete ska utgå
med 25 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 12 500 kr
till övriga ledamöter i utskottet samt med 25 000 kr till ordföranden
i ersättningsutskottet och 12 500 kr till övriga ledamöter i
utskottet.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag om antagande av
ett styrelseaktieägarprogram ("SAP 2014") för stämmovalda
styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine
och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. SAP 2014, som
utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k.
styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine)
("Styrelseaktier") samt säkringsåtgärder genom emission och
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. I korthet innebär
SAP 2014 att varje styrelseledamot som deltar i SAP 2014, utöver det
kontanta styrelsearvode som årsstämman fastställt, ska erhålla
styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som
värdemässigt motsvarar 250 000 kr till styrelsens ordförande och 75
000 kr till övriga deltagare. Varje deltagare ska därutöver kunna
välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode
som årsstämman fastställt i form av ytterligare Styrelseaktier till
ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som
deltagaren därvid valt. Varje Styrelseaktie ger rätt att förvärva en
aktie i Aerocrine till ett lösenpris motsvarande aktiens vid var tid
gällande kvotvärde. Lösen av Styrelseaktier får ske i anslutning till
offentliggörande av Aerocrines delårsrapporter under en period som
upphör den 31 maj 2024. För att möjliggöra leverans av aktier och i
övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP
2014 beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om en
riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkände att teckningsoptionerna
får överlåtas och förfogas över inom ramen för SAP 2014.

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska utgöras
av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna
(ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Samman-sättningen av
valberedningen ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear
Sweden AB:s register per den 31 augusti 2014 och publiceras på
bolagets hemsida så snart valberedningen är utsedd, dock senast sex
månader före årsstämman.

De av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare fastställdes av stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att besluta om att - vid ett eller flera tillfällen och
längst intill nästkommande årsstämma - öka bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och
konvertibler, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av
det antal aktier som är utestående uppgående till högst 10 procent,
räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission
av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra
villkor.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www.aerocrine.se, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mera information, kontakta:

Scott Myers, VD, telefon 08-629 07 80

Michael Colérus, CFO, telefon 08-629 07 85

Om Aerocrine:

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb
och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation.
Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med
inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med
dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är
noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer
information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen kan vara sådan som Aerocrine AB (publ.) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 08:00 den 13 maj 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/kommunike-fran-aerocrines-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/49/9583892/243834.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.