Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Aerowash: Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till
bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets
lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta
ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast
den 28 april 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt
biträde senast den 28 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman
kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Katarinavägen
20, 116 45 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast den 28 april 2017, vilket innebär
att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner till anställda

17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut till punkterna 11 - 17 kommer att publiceras samt
finnas tillgängliga senast två veckor innan stämman.

Styrelsen

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerowash/r/kallelse-till-arsstamma-i-aerowash-...
http://mb.cision.com/Main/15164/2233043/653631.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.