Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

Aerowash: Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775, ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017
kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm.

ANMÄLAN m m

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 oktober 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 onsdagen den 25 oktober 2017 skriftligt till adress Aerowash AB (publ), Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller via e-post till niklas.adler@aerowash.com. Vid anmälan vänligen uppge namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden.

ombud

För aktieägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten bör i god tid
före extra bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om
sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.
Fullmaktsformulär finnas tillgängliga på Bolagets hemsida:
ww.aerowash.com, och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så
begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan
till extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på extra
bolagsstämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara
verkställd onsdagen den 25 oktober 2017 och aktieägaren bör därför i
god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistreringen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelse
7. Beslut om företrädesemission
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att
genomföra företrädesemission varigenom det föreslås att beslut fattas
om emission av högst 1 111 607 aktier av serie B ("Aktierna") och
högst 370 536 teckningsoptioner av serie TO 1
("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna föreslås
ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption
("Unit"). Teckningskursen uppgår till 16,2 SEK per Unit varvid
Aktierna av serie B emitteras till en teckningskurs motsvararande
5,40 SEK per Aktie och Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Vid full teckning av Aktierna ökas aktiekapitalet med högst 1 111 607
SEK och givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas,
kan aktiekapitalet ökas med högst 370 536 SEK vid utnyttjande av
samtliga Teckningsoptioner.

Varje Teckningsoption föreslås ge en rätt att under tiden från och med
den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av
serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd
genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar
innan 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Avstämningsdagen föreslås vara den 8 november 2017 och
teckningsperioden under perioden 10 november 2017 till 24 november
2017.

övrigt

Fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7 finns tillgängligt
på Bolagets websida, hos Bolaget på ovanstående adress samt på extra
bolagsstämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare
som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

___________________________

Stockholm i oktober 2017

Aerowash AB (publ)

Styrelsen

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerowash/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/15164/2369497/737588.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.