Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

ÅF AB: ÅF AB (publ) påbörjar det frivilliga rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet för alla aktier i P...

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller annars
distribueras, helt eller delvis, i eller till, direkt eller indirekt,
Australien, Kananda, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion i vilken Uppköpserbjudandet skulle
strida mot tillämplig lag.

Som offentliggjorts den 10 december 2018 har ÅF AB (publ) ("ÅF") och
Pöyry PLC ("Pöyry") den 10 december 2018 ingått ett samgåendeavtal
("Samgåendeavtalet") enligt vilket ÅF kommer att lämna ett frivilligt
rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande för att förvärva
alla utgivna och utestående aktier i Pöyry ("Aktierna")
("Uppköpserbjudandet").

Den finska Finansinspektionen har den 19 december 2018 godkänt den
finskspråkiga versionen av erbjudandehandlingen avseende
Uppköpserbjudandet ("Erbjudandehandlingen"). Acceptperioden för
Uppköpserbjudandet kommer att påbörjas den 20 december kl. 09.30
(finsk tid) och avslutas den 31 januari kl. 16.30 (finsk tid), såvida
inte acceptperioden förlängs eller en förlängd acceptperiod avbryts
("Acceptperioden"). ÅF förbehåller sig rätten att när som helst
förlänga Acceptperioden i enlighet med villkoren för
Uppköpserbjudandet.

Den finska språkversionen av Erbjudandehandlingen kommer att finnas
tillgänglig på internet på www.drivinggrowthtogether.com per den 19
december 2018. Den engelska översättningen av Erbjudandehandlingen
kommer att finnas tillgänglig på internet på
www.drivinggrowthtogether.com per den 19 december 2018.

Vederlaget som erbjuds för varje Aktie som giltigt lämnas in i
Uppköpserbjudandet är 10,20 euro kontant ("Erbjudandevederlaget").
Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om:

· 45,7 procent jämfört med 7,00 euro, dvs. stängningskursen för
Pöyrys aktie på Nasdaq Helsinki Ltd ("Nasdaq Helsingfors") den 7
december 2018, vilket var den sista dagen för handel omedelbart före
offentliggörandet av Uppköpserbjudandet;

· 36,2 procent jämfört med 7,49 euro, dvs. den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för Pöyrys aktie på Nasdaq Helsingfors
under de tre månader som närmast föregick offentliggörandet av
Uppköpserbjudandet; och

· 60,3 procent jämfört med 6,36 euro, dvs. den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för Pöyrys aktie på Nasdaq Helsingfors
under de tolv månader som närmast föregick offentliggörandet av
Uppköpserbjudandet.

Styrelsen för Pöyry har enhälligt, villkorat av de villkor som följer
av Samgåendeavtalet och styrelsens vårdplikt enligt finska lagar och
regler (inklusive rekommendationen avseende procedurerna som ska
följas i finska uppköpserbjudanden, utgiven av den finska
Värdepappersmarknadsföreningen ("Helsingfors Kod för
uppköpserbjudanden")), beslutat att rekommendera aktieägarna i Pöyry
att acceptera Uppköpserbjudandet. Uttalandet från styrelsen för
Pöyry, innehållande rekommendationen, som har utarbetats i enlighet
med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, i dess ändrade
lydelse) och Helsingfors Kod för uppköpserbjudanden, ingår som en
bilaga till Erbjudandehandlingen. Till stöd för styrelsens
utvärdering av Uppköpserbjudandet uppdrog styrelsen för Pöyry åt
Advium Corporate Finance Ltd. att utfärda ett värderingsutlåtande (en
s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandevederlaget. Det
fullständiga värderingsutlåtandet har bilagts uttalandet från
styrelsen för Pöyry.

Vissa större aktieägare och ledande befattningshavare i Pöyry, som
tillsammans representerar cirka 61,5 procent av Aktierna och rösterna
som Aktierna ger rätt till, har åtagit sig att acceptera
Uppköpserbjudandet. Per den 18 december 2018 innehade ÅF 6 271 527
Aktier (inklusive obetalda transaktioner), motsvarande cirka 10,5
procent av Aktierna och rösterna som Aktierna ger rätt till. ÅFs
aktieinnehav (inklusive obetalda transaktioner) och de ovannämnda
åtagandena motsvarar totalt cirka 72,0 procent av Aktierna och
rösterna som Aktierna ger rätt till.

De flesta finska kontooperatörerna kommer att skicka en notis avseende
Uppköpserbjudandet och därtill relaterade instruktioner samt en
anmälningssedel till sina kunder som är registrerade som aktieägare i
Pöyrys aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare i Pöyry som inte erhåller sådana instruktioner eller en
anmälningssedel från sin kontooperatör borde i första hand kontakta
kontooperatören. I andra hand kan aktieägare i Pöyry kontakta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) genom att skicka ett email
till poyryoffer@seb.fi, varifrån sådana aktieägare i Pöyry kan
erhålla information avseende inlämnandet av sina accepter.

De aktieägare i Pöyry vars aktier är förvaltarregistrerade och som
önskar acceptera Uppköpserbjudandet, måste lämna in sina accepter i
enlighet med de instruktioner som ges av deras depåförvaltare. ÅF
kommer inte att skicka anmälningssedlar eller några andra dokument
relaterade till Uppköpserbjudandet till dessa aktieägare i Pöyry.

En aktieägare i Pöyry som önskar acceptera Uppköpserbjudandet måste
lämna in den korrekt ifyllda och vederbörligen exekverade
anmälningssedeln till den kontooperatör som sköter aktieägarens
värdepapperskonto i enlighet med instruktionerna och inom den
tidsperiod som uppställs av kontooperatören, som kan vara före
utgången av Acceptperioden. ÅF förbehåller sig rätten att avvisa alla
accepter som har lämnats in på ett felaktigt eller bristfälligt sätt.

Alla accepter måste lämnas in på ett sådant sätt att de tas emot inom
Acceptperioden (inklusive en förlängd eller avbruten Acceptperiod),
emellertid med hänsyn tagen till instruktionerna som ges av den
relevanta kontooperatören. Kontooperatören kan komma att begära
mottagande av accepter före utgången av Acceptperioden. Aktieägare i
Pöyry lämnar in accepter på egen risk. En accept kommer endast
betraktas som inlämnad när en kontooperatör faktiskt har mottagit
den. ÅF förbehåller sig rätten att avvisa alla accepter som ges in på
ett sätt som är inkorrekt eller ofullständigt.

Fullföljandet av Uppköpserbjudandet är föremål för vissa villkor som
måste uppfyllas eller frånfallas av ÅF på eller före datumet för ÅFs
offentliggörande av det slutliga utfallet av Uppköpserbjudandet,
däribland att ÅF erhåller alla nödvändiga regulatoriska godkännanden
och att ÅF erhåller kontroll över mer än 90 procent av Aktierna och
rösterna som Aktierna ger rätt till.

Det preliminära utfallet av Uppköpserbjudandet kommer att
offentliggöras genom ett börsmeddelande omkring den första (1:a)
finska bankdagen som följer på utgången av Acceptperioden (inklusive
en förlängd eller avbruten Acceptperiod). I samband med
offentliggörandet av det preliminära utfallet kommer det att
offentliggöras huruvida Uppköpserbjudandet kommer att fullföljas
villkorat av att fullföljandevillkoren för Uppköpserbjudandet
fortsatt uppfylls vid tidpunkten för offentliggörandet av det
slutliga utfallet och huruvida Acceptperioden kommer att förlängas.
Det slutliga utfallet av Uppköpserbjudandet kommer att offentliggöras
omkring den tredje (3:e) finska bankdagen som följer på utgången av
Acceptperioden (inklusive en förlängd eller avbruten Acceptperiod). I
samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet kommer den
procentandel Aktier avseende vilka Uppköpserbjudandet har blivit
giltigt accepterat och inte giltigt återtaget att bekräftas.

ÅF kan komma att köpa Aktier före under och/eller efter
Acceptperioden, i publik handel på Nasdaq Helsingfors eller på annat
sätt.

Villkoren för Uppköpserbjudandet har bilagts i sin helhet på engelska
som en bilaga till detta börsmeddelande (Bilaga 1).

Rådgivare

I samband med Uppköpserbjudandet är Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) (SEB Corporate Finance) finansiell huvudrådgivare och
arrangör, Access Partners finansiell rådgivare och White & Case LLP
juridisk rådgivare till ÅF. Advium Corporate Finance Ltd är
finansiell rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd juridisk
rådgivare till Pöyry.

Ytterligare information

Marta Tiberg
Director Communications & Marketing
Tel: +46 10 505 3575
E-mail: marta.tiberg@afconsult.com

Denna information är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt
den finska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
december 2018 kl. 15:30 CET.

Om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi,
industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande
generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i
Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs
nettoomsättning under 2017 uppgick till 12 658 miljoner kronor och
bolaget hade 9 856 anställda experter på sina över 150 kontor i 33
länder.

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som
tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och
distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier,
gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry
tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala
innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2017 uppgick till 522
miljoner euro och bolaget hade 5 500 anställda experter på sina över
115 kontor i 40 länder.

Viktig information

DETTA BÖRSMEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN
HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN,
KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED
INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM
FÖRSÄLJNING. DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT
SÄLJA, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA, VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI
OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV ERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA
AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.
INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENDAST
BASERAT PÅ INFORMATIONEN I ERBJUDANDEHANDLINGEN. ERBJUDANDET KOMMER
INTE ATT LÄMNAS DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON JURISDIKTION I
VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER EN ACCEPT DÄRAV SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER DÄR EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER SKULLE KRÄVAS UTÖVER DE ÅTGÄRDER
SOM VIDTAGITS I FINLAND.

UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH FÖRVÄRV AV AKTIER KOMMER INTE ATT
ACCEPTERAS, OM GENOMFÖRDA AV ELLER PÅ UPPDRAG AV PERSONER, DIREKT
ELLER INDIREKT, I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE
ELLER ACCEPT AV ETT SÅDANT UPPKÖPSERBJUDANDE SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. VARKEN ERBJUDANDEHANDLINGEN ELLER
ANMÄLNINGSSEDELN KOMMER ELLER FÅR DISTRIBUERAS, SKICKAS ELLER SÄNDAS
TILL ELLER FRÅN JURISDIKTIONER I VILKA SÅDANA ÅTGÄ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.