Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

ÅF AB: Ändrat datum för extra bolagsstämma i ÅF AB

Den 13 december 2018 utfärdades kallelse till extra bolagsstämma den
10 januari 2019 i ÅF AB (publ) ("ÅF"). Samma dag infördes en annons i
Dagens Industri genom vilken upplystes om att kallelse skett. Då
information om hur aktieägare ska gå till väga för att få kallelsen
skickad till sig hade fallit bort från annonsen i Dagens Industri,
har beslutats att utfärda ny kallelse till extra bolagsstämma. Mot
denna bakgrund ställs den extra bolagsstämman den 10 januari 2019 in
och styrelsen i ÅF kallar istället till extra bolagsstämma den 16
januari 2019 enligt nedan.

Välkommen till extra bolagsstämma i ÅF AB
Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma som
äger rum onsdagen den 16 januari 2019 klockan 16:00 på bolagets
huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker
från klockan 15:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 10 januari 2019, och

· anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 10 januari 2019.
Anmälan görs till bolaget via ÅFs webbplats www.afconsult.com
(http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstam...),
via e-post egm@afconsult.com, per telefon +46 (0)10 505 00 00
vardagar kl. 09.00 - 16.00, eller skriftligen till adress:

ÅF AB
Extra bolagsstämma
169 99 Stockholm
Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter.
Bolagsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
begära att vara införd i aktieboken per torsdagen den 10 januari
2019. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god
tid före nyssnämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda undertecknad och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte finns,
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som
styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att
fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god
tid före bolagsstämman sänds till ÅF AB, Extra bolagsstämma, 169 99
Stockholm. Handlingarna liksom annan korrespondens avseende
bolagsstämman kan också sändas via e-post till egm@afconsult.com.

Fullmaktsformulär för utskrift finns tillgängligt på ÅFs webbplats:
www.afconsult.com
(http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstam...).

ÅF AB, Frösundaleden 2a Solna, postadress SE-169 99 Stockholm Sweden
Tel +46 (0)10 505 00 00, Registered office in Stockholm,
www.afconsult.com

Organisationsnummer 556120-6474, VAT SE556120647401

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning om bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

8. Beslut om:
a) fastställande av antal styrelseledamöter,
b) fastställande av arvode till styrelsen och
c) val av ny styrelseledamot.
9. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn genom ändring av
bolagsordningen.

10. Bolagsstämmans avslutande.

Punkt 6

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och
antalet aktier till det föreslagna bemyndigandet under punkt 7 i
dagordningen samt för att anpassa bolagsordningen till
lagstiftningsändringar, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar
om ändring av bolagsordningens § 1, § 4, § 5, § 6 andra stycket, § 12
första stycket och § 13 enligt följande (ändringar i kursivt).

Nuvarande lydelse § Föreslagen lydelse § 1:
1:
Bolagets företagsnamn är ÅF AB,
Bolagets firma är ÅF organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är
AB, publikt (publ).
organisationsnummer
556120-6474. Bolaget
är publikt (publ).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse § 4:
§ 4:
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst etthundrasjuttiofem
Aktiekapitalet miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner
skall uppgå till (700 000 000) kronor.
lägst
etthundratjugofem
miljoner
(125 000 000)
kronor och högst
femhundra
miljoner
(500 000 000)
kronor.

Nuvarande Föreslagen lydelse § 5:
lydelse § 5:
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst sjuttio miljoner
Antalet aktier (70 000 000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280
000 000).

i bolaget
skall vara
lägst tjugofem
miljoner
(25 000 000)
och högst
etthundra
miljoner
(100 000 000).
Nuvarande Föreslagen lydelse § 6 andra stycket:
lydelse § 6
andra Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst
stycket: tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) stycken och aktier av
serie B till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner
Aktier av (280 000 000) stycken.
serie A skall
kunna utges
till ett
antal av
högst
etthundra
miljoner
(100 000 000)
stycken och
aktier av
serie B till
ett antal av
högst
etthundra
miljoner
(100 000 000)
stycken.

Nuvarande Föreslagen lydelse § 12 första stycket:
lydelse § 12
första stycket: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma
skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller
Aktieägare som annan framställning av hela aktieboken, så som avses i 7
vill delta i kapitlet 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),
förhandlingarna avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels
på bolagsstämma göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i
skall dels vara kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
upptagen som annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
aktieägare i nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
utskrift eller stämman.
annan
framställning av
hela aktieboken,
så som avses i 7
kapitlet 28 §
tredje stycket
aktiebolagslagen
(2005:551),
avseende
förhållandena
fem (5) vardagar
före stämman,
dels göra
anmälan till
bolaget senast
kl. 16.00 den
dag som anges i
kallelsen till
stämman.
Sistnämnda dag
får inte vara
söndag, annan
allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än
femte vardagen
före stämman.

Nuvarande lydelse § Föreslagen lydelse § 13:
13:
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
Den aktieägare är införd i aktieboken och antecknad i ett
eller förvaltare avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479)
som på om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
avstämningsdagen är instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto

införd i aktieboken enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda
lag

och antecknad i ett skall antas vara behörig att utöva de rättigheter
som

avstämningsregister följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

enligt 4 kapitlet
lagen (1998:1479)
om kontoföring av
finansiella
instrument eller
den som är
antecknad på
avstämningskonto
enligt 4 kapitlet
18 § första stycket
6-8 nämnda lag
skall antas vara
behörig att utöva
de rättigheter som
följer av 4
kapitlet 39 §
aktiebolagslagen
(2005:551).
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 6 som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 7

Den 10 december 2018 offentliggjorde bolaget ett offentligt
uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC (det "Offentliga
Uppköpserbjudandet"). Med anledning av detta föreslår styrelsen att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen:

dels att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
årsstämman 2019, besluta om nyemission av nya A- och B-aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid det totala antalet
aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas
inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och som högst ska
uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka
2 790 miljoner kronor (före transaktionskostnader); och

dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019,
besluta om nyemission av högst 6 576 866 nya B-aktier till en
teckningskurs om 184,03 kronor per aktie. Skälet för en avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av
B-aktier till vissa nuvarande aktieägare i Pöyry PLC som i samband
med det Offentliga Uppköpserbjudandet har åtagit sig att direkt eller
indirekt teckna aktier i ÅF efter ett genomförande av det Offentliga
Uppköpserbjudandet (den "Riktade Emissionen").

Utöver vad som angivits ovan ska nyemission av aktier ske på de
villkor som styrelsen bestämmer.

Syftet med bemyndigandet är att använda emissionslikviden från
emissionerna till att reducera bolagets skuldsättning efter
genomförande av det Offentliga Uppköpserbjudandet. Utnyttjande av
bemyndigandet förutsätter således att det Offentliga
Uppköpserbjudandet fullföljts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8

Stiftelsen ÅForsk ("ÅForsk"), som vid tidpunkten för utfärdandet av
denna kallelse innehar cirka 14,3 procent av aktiekapitalet och 37,5
procent av rösterna i ÅF, har, med anledning av det Offentliga
Uppköpserbjudandet, lämnat förslag i enlighet med vad som framgår
under punkterna 8 a) - 8 c) nedan. Beslut i enlighet med förslagen
under punkterna 8 a) - 8 c) nedan är villkorade av att, och ska träda
ikraft först vid den tidpunkt då, det Offentliga Uppköpserbjudandet
har fullföljts och den Riktade Emissionen har registrerats vid
Bolagsverket.

a) Beslut om fastställande av antal styrel...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.