Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

ÅF AB: Uppdatering om ÅFs uppköpserbjudande på Pöyry

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller annars
distribueras, helt eller delvis, i eller till, direkt eller indirekt,
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion i vilken Uppköpserbjudandet skulle
strida mot tillämplig lag.

Den 10 december 2018 offentliggjordes att ÅF AB (publ) ("ÅF") kommer
att lämna ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande
("Uppköpserbjudandet") att förvärva samtliga utgivna och utestående
aktier i Pöyry PLC ("Pöyry") till ett pris av 10,20 euro per aktie
("Erbjudandevederlaget").

ÅF har, vid tidpunkten för detta pressmeddelande, förvärvat 10,4
procent av de utestående aktierna i Pöyry samt erhållit åtaganden att
acceptera Uppköpserbjudandet från aktieägare som representerar 60,9
procent av de utestående aktierna i Pöyry. Det totala antalet aktier
som omfattas av åtagandena och ÅFs innehav motsvarar 71,3 procent av
de utestående aktierna i Pöyry.

ÅF anser att Erbjudandevederlaget reflekterar det fullständiga värdet
på Pöyry och kommer inte att höja Erbjudandevederlaget.

Åtaganden att acceptera Uppköpserbjudandet och ÅFs innehav

I tillägg till redan erhållna åtaganden att acceptera
Uppköpserbjudandet från vissa större aktieägare i Pöyry som
representerar cirka 52,3 procent av aktierna och rösterna i Pöyry
(motsvarande 54,1 procent av de utestående aktierna i Pöyry) vilket
offentliggjordes den 10 december 2018, har ÅF, vid tidpunkten för
detta offentliggörande, förvärvat 10,4 procent av de utestående
aktierna i Pöyry samt erhållit ytterligare åtaganden att acceptera
Uppköpserbjudandet från Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget
Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Louise Och Göran
Ehrnrooths Stiftelse. ÅF har även erhållit åtaganden att acceptera
Uppköpserbjudandet från Pöyrys VD och koncernchef Martin à Porta och
från Pöyrys CFO Juuso Pajunen. Sammantaget representerar de
ytterligare åtagandena att acceptera Uppköpserbjudandet 6,8 procent
av de utestående aktierna i Pöyry. ÅF har således erhållit åtaganden
från aktieägare som representerar totalt 60,9 procent av de
utestående aktierna i Pöyry, och det totala antalet av ÅFs innehav i
Pöyry (inklusive ej avräknade aktier) och aktier som omfattas av
åtaganden att acceptera Uppköpsbjudandet motsvarar tillsammans 71,3
procent av de utestående aktierna i Pöyry.

ÅF kommer inte att höja Erbjudandevederlaget

I syfte att bistå Pöyrys aktieägare i deras utvärdering av
Uppköpserbjudandet vill ÅF klargöra att Erbjudandevederlaget
motsvarar det fullständiga värdet av Pöyry och att ÅF inte kommer att
höja Erbjudandepriset.

Information om Uppköpserbjudandet

Ytterligare information om Uppköpserbjudandet och den tilltänkta
sammanslagningen av ÅF och Pöyry finns på:
www.drivinggrowthtogether.com

Ytterligare information:

Marta Tiberg
Director Communications & Marketing
tel: +46 10 505 3575

Denna information är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
december 2018 kl. [19:20] CET.

Om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi,
industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande
generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i
Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs
nettoomsättning under 2017 uppgick till 12 658 miljoner kronor och
bolaget hade 9 856 anställda experter på sina över 150 kontor i 33
länder.

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som
tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och
distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier,
gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry
tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala
innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2017 uppgick till 522
miljoner euro och bolaget hade 5 500 anställda experter på sina över
115 kontor i 40 länder.

Viktig information

DETTA BÖRSMEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN
HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN,
KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED
INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM
FÖRSÄLJNING. DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT
SÄLJA, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA, VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI
OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV ERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA
AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.
INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENDAST
BASERAT PÅ INFORMATIONEN I ERBJUDANDEHANDLINGEN. ERBJUDANDET KOMMER
INTE ATT LÄMNAS DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON JURISDIKTION I
VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER EN ACCEPT DÄRAV SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER DÄR EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER SKULLE KRÄVAS UTÖVER DE ÅTGÄRDER
SOM VIDTAGITS I FINLAND.

UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH FÖRVÄRV AV AKTIER KOMMER INTE ATT
ACCEPTERAS, OM GENOMFÖRDA AV ELLER PÅ UPPDRAG AV PERSONER, DIREKT
ELLER INDIREKT, I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE
ELLER ACCEPT AV ETT SÅDANT UPPKÖPSERBJUDANDE SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. VARKEN ERBJUDANDEHANDLINGEN ELLER
ANMÄLNINGSSEDELN KOMMER ELLER FÅR DISTRIBUERAS, SKICKAS ELLER SÄNDAS
TILL ELLER FRÅN JURISDIKTIONER I VILKA SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE STRIDA
MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE,
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL, GENOM ANVÄNDNING AV ELLER MEDELST, E-MAIL, POST, TELEFAX,
TELEFON ELLER INTERNET, GENOM INTERNATIONELL ELLER UTLÄNDSK HANDEL,
ELLER GENOM NATIONELLA BÖRSER) AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN,
NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. VARJE FÖRSÖK ATT ACCEPTERA
UPPKÖPSERBJUDANDET SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DESSA RESTRIKTIONER
DIREKT ELLER INDIREKT HAR ÖVERTRÄTTS KOMMER ATT LÄMNAS UTAN AVSEENDE.

Information till aktieägare i USA

Uppköpserbjudandet lämnas till Pöyrys aktieägare bosatta i USA på
samma villkor som för övriga aktieägare i Pöyry till vilka
Uppköpserbjudandet lämnas. Informationsdokument, inklusive
erbjudandehandlingen, sprids till amerikanska aktieägare på
motsvarande sätt som sådana dokument tillhandahålls Pöyrys övriga
aktieägare.

Uppköpserbjudandet lämnas för de emitterade och utestående aktierna i
det finska bolaget Pöyry. Information som distribueras i samband med
Uppköpserbjudandet är föremål för krav om informationsgivning i
Finland, vilka skiljer sig från kraven i USA. Finansiella rapporter
och finansiell information som inkluderas i detta börsmeddelande
eller i erbjudandehandlingen har förberetts i enlighet med
tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, vilket kan innebära att
jämförelser med finansiella rapporter och finansiell information från
amerikanska bolag inte är möjliga.

Det kan vara svårt för Pöyrys aktieägare att genomdriva rättigheter
och krav som kan uppstå under federala värdepapperslagar, eftersom ÅF
och Pöyry har sina säten i jurisdiktioner utanför USA, samt att några
eller samtliga av bolagens ledande befattningshavare och
styrelseledamöter kan vara bosatta i jurisdiktioner utanför USA.
Pöyrys aktieägare kan komma att sakna möjlighet att stämma ÅF, Pöyry
eller bolagens ledande befattningshavare och styrelseledamöter i en
jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikanska
värdepapperslagar. Det kan vara svårt att förmå ÅF, Pöyry och till
dessa närstående bolag att underkasta sig amerikanska domar.

Uppköpserbjudandet förväntas lämnas i USA i enlighet med Section 14(e)
och Regulation 14E i USA:s värdepapperslag från 1934 (U.S Securities
Exchange Act of 1934) i dess nuvarande lydelse som ett "Tier II"
uppköpserbjudande och i övrigt i enlighet med finsk rätt.
Följaktligen kommer Uppköpserbjudandet bli föremål för
offentliggörande- och andra förfarandekrav, bland annat med avseende
på återkallelserätt, erbjudandets tidplan, avräkningsförfarande och
tidpunkt för erläggande av betalning, vilka skiljer sig från de krav
som gäller i USA för uppköpserbjudandeförfaranden och enligt lagar
avseende uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagar och regler,
kan ÅF och dess närstående bolag (agerande som ombud för ÅF eller
dess närstående bolag, såsom tillämpligt) utöver Uppköpserbjudandet,
direkt eller indirekt, komma att förvärva eller avtala om att
förvärva aktier, eller andra värdepapper som kan omvandlas till,
utbytas mot eller utnyttjas för att erhålla sådana aktier i Pöyry som
omfattas av Uppköpserbjudandet. I den utsträckning information
avseende sådana förvärv eller avtal om förvärv kommer att
offentliggöras i Finland, kommer sådan information även att
offentliggöras till Pöyrys aktieägare i USA genom pressmeddelanden
eller på annat skäligt sätt. Därutöver kan finansiella rådgivare till
ÅF komma att företa sedvanliga handelsaktiviteter avseende Pöyrys
värdepapper, vilket kan omfatta förvärv eller avtal om förvärv av
sådana värdepapper.

Varken den amerikanska finansinspektionen (the U.S Securities and
Exchange Commission) eller någon motsvarighet inom någon av USA:s
delstater har godkänt eller avslagit Uppköpserbjudandet, eller
kommenterat erbjudandehandlingens tillräcklighet eller
fullständighet. Samtliga påståenden om att så skulle vara fallet
utgör brott i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta börsmeddelande innehåller framåtriktad information.
Informationen baserar sig inte nödvändigtvis på historiska fakta,
utan utgör information om framtida förväntningar. I detta
börsmeddelande kan ord som "eftersträvar", "förväntar", "antar",
"uppfattar", "kan", "uppskattar", "förutser", "avser", "planerar",
"borde", "kommer", "ämnar" och liknande uttryck, när de används i
samband med ÅF, Pöyry, Uppköpserbjudandet eller sammanslagningen av
ÅFs och Pöyrys verksamheter, identifiera sådan framåtriktad
information. Annan framåtriktad information kan identifieras genom
den kontext i vilken sådan information återges. Framåtriktad
information återfinns på ett antal platser i detta börsmeddelande,
bland annat på de platser i detta börsmeddelande där information ges
avseende framtida resultat, planer och förväntningar avseende ÅFs
verksamhet till följd av Uppköpserbjudandets fullföljande, inklusive
strategiska planer, synergier och tillväxt samt ekonomiska
förhållanden i allmänhet. Sådan framåtriktad information baseras på
nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och
utgör ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.