Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

ÅF AB: Välkommen till ÅFs årsstämma 2017

Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum
tisdagen den 25 april 2017 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med
adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan
15:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 19 april 2017, och

· anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 19 april 2017. Anmälan
görs till bolaget via ÅFs webbplats www.afconsult.com
(http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstam...)
eller per telefon +46 (0)10 505 00 00 vardagar kl. 09.00 - 16.00
eller skriftligen till adress:

ÅF AB
Årsstämman
169 99 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer
samt eventuella biträden.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman,
begära att vara införd i aktieboken per onsdagen den 19 april 2017.
Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nyssnämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda undertecknad och
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte
finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som
styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att
fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god
tid före årsstämman sänds till ÅF AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm.
Handlingarna liksom annan korrespondens avseende årsstämman kan också
sändas via e-post till agm@afconsult.com.

Fullmakt för utskrift finns tillgänglig på ÅFs webbplats:
www.afconsult.com
(http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstam...).

Årsredovisningen

Publiceringen av årsredovisningen beräknas ske vecka 14 på
www.afconsult.com
(http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/).
Tryckt exemplar kan beställas via bolagets webb eller per telefon
genom bolagets växel, telefon: +46 (0)10 505 00 00.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande vid årsstämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Godkännande av dagordning.

4 Val av justerare.

5 Prövning om årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6 Verkställande direktörens anförande.

7 Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete.

8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för utdelning.

12 Valberedningens förslag - val av styrelse m.m.

12a Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

12b Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12c Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12d Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.

12e Beslut om principer för valberedning.

13 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare.

14 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibel 2017 - inklusive bemyndigande om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet, inklusive bemyndigande för styrelsen att bestämma om minskningens storlek.

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, samt beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram (PSP) 2014.

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

17 Årsstämmans avslutande.

Punkt 1 - Val av ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger
utses som ordförande för årsstämman.

Punkt 11 - Utdelning

Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas 4,50 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås 27
april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske 3 maj
2017.

Punkt 12 - Valberedningens förslag, val av styrelse m.m.

Valberedningen, som utsågs enligt principerna för valberedning som
antogs av årsstämman 2016, utgörs av ordförande i valberedningen
Jonas Abrahamsson (Stiftelsen ÅForsk), Annika Andersson (Swedbank
Robur fonder), Anders Narvinger (styrelsens ordförande), Jonathan
Schönbäck (Handelsbanken Asset Management), Johan Strandberg (SEB
Investment Management) och Karl Åberg (Zeres Public Market Fund).

Punkt 12a - Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8)
stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b - Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Staffan Jufors,
Anders Narvinger, Björn O. Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin,
Kristina Schauman och Anders Snell.

Som ny styrelseledamot föreslås Gunilla Berg.

Gunilla Berg

Gunilla Berg är född 1960. Hon har en examen från Handelshögskolan i
Stockholm. Idag är Gunilla Berg verksam som CFO för PostNord
koncernen. Gunilla Berg är även styrelseledamot i Atlas Copco och
Alfa Laval.

Gunilla Berg har inget aktieinnehav i ÅF.*

* Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 3
mars 2017 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska
personer.

Marika Fredriksson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till
styrelseordförande.

Punkt 12c - Val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av
årsstämman 2018 utser revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor.

Punkt 12d - Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvodet (inklusive arvodet för
utskottsarbete) avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå
med totalt 3 285 000 kronor.

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 725 000 kronor
till styrelseordföranden och 310 000 kronor till var och en av
styrelsens sju övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna
arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 2 895 000
kronor. Detta innebär en höjning med 320 000 kronor jämfört med vad
som beslutades vid årsstämman 2016. Anledningen till att
valberedningen föreslår höjningen av arvodena är att bolagets
tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna samt att
konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara en viktig faktor vid
nyrekrytering av ledamöter.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 125
000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av
de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet
föreslås att arvode utgå med 75 000 kronor till ordföranden 45 000
kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Föreslagna
arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 390 000 kronor
och är med undantag för den föreslagna höjningen av arvodet till
ordföranden i revisionsutskottet oförändrade jämfört med de nivåer
som fastslagits av årsstämman 2016.

Valberedningen föreslår att, under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget och efter överenskommelse mellan bolaget
och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan bolaget medge
att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda
aktiebolaget. Det fakturerade arvodet skall ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt
lag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12e - Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att principerna för valberedningen ska vara
oförändrade jämfört med de som beslöts vid årsstämman 2016 och vara
följande:

Valberedningen ska bestå av representanter för minst tre och högst fem
av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.
Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de fem röstmässigt
största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen.
Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden ABs
aktieägar-förteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i
augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits
bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de
företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om
någon av de fem röst-mässigt största aktieägarna avstår från att utse
representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de sju
röstmässigt största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas såvida
inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande
i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt
största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att
valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före
årsstämman, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med
principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom
att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att
utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Aktieägare som
tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två
månader före årsstämma ska ha rätt att adjungera en representant till
valberedningen om så önskas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes
ställe.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· val av stämmoordförande,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets
styrelse,

· styrel...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.