Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

ÅF Pöyry AB: Delårsrapport Januari - juni 2019

Stabil tillväxt och lönsamhet under första halvåret

"Vi levererar ett stabilt resultat och tillväxt samtidigt som
integrationen av Pöyry och realiseringen av kostnadssynergierna
genomförs i högre takt än planerat. Med en stärkt position ser vi
fram emot fortsatt lönsam tillväxt under 2019," säger Jonas
Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 5 393 (3 608) MSEK
- EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 481 (366) MSEK
- EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (10,2)
procent

- EBITA uppgick till 405 (366) MSEK
- EBITA-marginalen var 7,5 (10,2) procent
- EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 392 (353) MSEK
- Resultat per aktie, före utspädning: 2,59 (3,35) SEK
Januari - juni 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 9 782 (7 023) MSEK
- EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 870 (691) MSEK
- EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (9,8)
procent

- EBITA uppgick till 732 (691) MSEK
- EBITA-marginalen var 7,5 (9,8) procent
- EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 705 (664) MSEK
- Resultat per aktie, före utspädning: 4,94 (6,29) SEK
KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Första halvåret 2019 visar på en stabil utveckling med en organisk
tillväxt på 5,2 procent (4,5). Nettoomsättningen under andra
kvartalet uppgick till 5 393 MSEK (3 608). EBITA, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick till 481 MSEK (366) och
motsvarande EBITA-marginal uppgick till 8,9 procent (10,2).
Integrationen av Pöyry fortsätter i hög takt samtidigt som vi ser en
fortsatt god efterfrågan på våra tjänster.

Marknadsutveckling

Efterfrågan på hållbara lösningar var fortsättningsvis god med
disruptiva trender som starka drivkrafter. Marknaden för
infrastruktur är fortsatt god, och vi noterar särskilt en stor
efterfrågan på tekniska lösningar för byggnader. Efterfrågan inom
industrisektorn var fortsatt stabil med 5G, elektrifiering och
automation som drivkrafter. Dock påverkas efterfrågan inom
fordonsindustrin av kostnadsbesparingar och omprioritering av
FoU-program, trots att industrin står inför omfattande tekniska
förändringar. Marknaden för processindustri har varit fortsatt stark,
särskilt i Europa. På energimarknaden ser vi en fortsatt efterfrågan
på storskaliga energiprojekt i Sydostasien, och samtidigt ökar
efterfrågan på förnybar energi. Även efterfrågan på
rådgivningstjänster är fortsatt stark på grund av omfattande
omställningar inom både processindustri och energisektorn.

Integration av Pöyry och synergier

I och med förvärvet av Pöyry är vi ett ledande ingenjörs-, design- och
rådgivningsbolag. Våra verksamheter har integrerats snabbt, samtidigt
som vi har bibehållit ett starkt fokus på våra kunder och vi uppvisar
organisk tillväxt under kvartalet. Genomförandet av kostnadssynergier
sker i högre takt än planerat. De årliga run-rate-besparingarna efter
det andra kvartalet uppgår till 99 MSEK. Som tidigare meddelats så är
målet för kostnadssynergierna 180 MSEK, där majoriteten förväntas
genomföras under 2019. Nyemissionen som genomfördes i april togs emot
väl och var övertecknad. I juni utfärdade ÅF Pöyry obligationer till
ett värde av totalt 2 miljarder SEK för att ersätta befintlig
finansiering i samband med förvärvet. Efter nyemissionen och
genomförd finansiering är nettolåneskulden i relation till EBITDA på
2,7 (justeradför Pöyrys senaste 12 månaders EBITDA), vilket skapar
förutsättningar för att genomföra ytterligare förvärv under andra
halvåret.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure hade en något långsam start på året, men
levererar ett andra kvartal med stabil tillväxt. Lönsamheten
påverkades negativt av avmattningen inom arkitektur och en svag
utveckling i Danmark. En stark efterfrågan på tekniska och
klimatsmarta lösningar för byggnader bidrog fortsatt till divisionens
tillväxt och lönsamhet.

Division Industrial & Digital Solutions visade en stabil utveckling
under andra kvartalet trots att efterfrågan inom fordonsindustrin har
avmattats något. Det är fortsatt god efterfrågan på tjänster inom
produktutveckling, elektrifiering och automation inom samtliga
sektorer. Affärsområdet Food & Pharma har utvecklats positivt och i
kvartalet erhölls ett nytt uppdrag åt Arla Foods i Danmark för
projektering av en ny produktionsanläggning.

Division Process Industries utvecklades väl under kvartalet med
fortsatt stor efterfrågan i Norden. Under kvartalet erhöll divisionen
ett uppdrag från Metsä Fibre för konstruktion av en
bioproduktanläggning, vilket är en av de största investeringarna i
den nordiska pappers- och massaindustrin. Samtidigt ses goda
tillväxtmöjligheter i Latinamerika, USA och Ryssland där stora
projekt går in i nästa fas. Digitalisering och hållbarhet är fortsatt
de största drivkrafterna.

Division Energy visade förbättrad tillväxt och lönsamhet i andra
kvartalet, där divisionens ökade förmåga att leverera internationellt
har bidragit positivt. Samtidigt fortsätter arbetet med att anpassa
strukturen till både marknadens förändringar och för att förbättra
lönsamheten. Den nödvändiga omställningen till hållbar, förnybar
energiproduktion blir allt viktigare och divisionen erhöll flera
uppdrag under kvartalet inom både vattenkraft samt avfallshantering
och avveckling av kärnkraft.

Divisionen Management Consulting utvecklades väl under kvartalet och
kärnmarknaderna var fortsatt stabila. Branschens viktigaste
drivkrafter är en stabil volym av transaktioner inom sektorerna, samt
den pågående omställningen av energisektorn.

Sammanfattningsvis är integrationen av Pöyry framgångsrik och vi har
stärkt vår position inom alla divisioner. De två genomförda
emissionerna har stärkt kapitalstrukturen samtidigt som vi ligger i
framkant i realiseringen av kostnadssynergierna. Med vårt nya
sammanslagna bolag och en marknad som drivs av megatrender såsom
digitalisering, urbanisering och klimatförändringar, är vi redo att
möta våra kunders behov och fortsätta driva lönsam tillväxt.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli
2019 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets
bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden
innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som
kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande
länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

För mer information:
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design
och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och
digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom
infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa
hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/af-poyry-ab/r/delarsrapport-januari---juni-20...
https://mb.cision.com/Main/15400/2862051/1076529.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.