Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

Africa Resources: Kommuniké från Africa Resources AB (publ) extra bolagsstämma den 3 januari 2019

Aktieägarna i Africa Resources AB (publ) höll idag den 3 januari 2019
en extra bolagsstämma i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de
beslut som fattades på stämman.

1. Beslut om genomförande av företrädesemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en
till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare innefattande bl.a följande villkor:

·
§ Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 2 792 529 st
nyaaktier.

· § Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma
bolagets aktieägare i förhållande till sitt aktieinnehav. Aktieägare
kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen
erhålla en teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i bolaget

· § Teckningskursen för de aktier som emitteras är bestämd till
3,20 kronor till följd att emissionslikviden före emissionskostnader
kommer att uppgå till cirka 8,9 MSEK.

· § Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara
den 10 januari 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt
till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 8
januari 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till
deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 9 januari
2019.

· § Teckningsperioden infaller under perioden 17 januari och fram
till och med den31 januari 2019

· § Företrädesemissionen är garanterad av större aktieägare genom
tecknings- och garantiförbindelser.

Motiven för företrädesemissionen har redogjorts i pressrelease
kommunicerad den 12 december.Övriga villkor för företrädesemissionen
framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman som finns
tillgänglig på bolagets hemsida.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
10 jan 2019 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission
17 jan - 31 jan 2019 Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen

17 jan - 29 jan 2019 Handel med teckningsrätter
7 feb 2019 Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs
2. Beslut om genomförande av kvittningsemission avseende utestående
konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det
befintliga utestående konvertibla lån som utgavs 2017 om sammanlagt 1
530 000 kronor som förfaller till betalning den 30 december 2018,
skall ersättas av en ny konvertibel på samma belopp genom en
kvittningsemission riktad till konvertibelinnehavarna med rätt för
dem att kvitta konvertibellånet mot nya konvertibler som löper fram
till den 30 december 2019 med konverteringskursen 4 kronor per aktie
och i övrigt på oförändrade villkor. Övriga villkor för
kvittningsemissionen framgår av kallelsen till den extra
bolagsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida

Det noteras att samtliga Konvertibelinnehavare under hand meddelat att
de accepterar kvittning mot nya konvertibler.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Africa Resources AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 januari 2019 kl. 11.20.

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av
mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med
fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande
kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med
lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig
aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och
naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med
den 31 maj 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/africa-resources/r/kommunike-fran-africa-resou...
https://mb.cision.com/Main/17127/2710774/971265.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.