Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

AFRY: Kommuniké från ÅF Pöyrys årsstämma 2020

På tisdagen den 28 april 2020 hölls årsstämma i ÅF Pöyry AB (publ) på
koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna, ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen
och moderbolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Dispositioner av bolagets vinst

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets
aktieägare för räkenskapsåret 2019. Bolagets ansamlade fria
vinstmedel om 8 669 936 817 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna
Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger,
Salla Pöyry, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf
Södergren. Anders Narvinger omvaldes som styrelseordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbolaget KPMG.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska oförändrat utgå med 1 000
000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor till var och
en av övriga åtta ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet
ska oförändrat utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000
kronor till var och en av utskottets övriga två ledamöter. Arvode för
arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat utgå med 50 000 kronor
till ordföranden och till var och en av utskottets övriga två
ledamöter. Arvode för det nyinrättade projektutskottet ska utgå med
50 000 kronor till ordföranden och till var och en av utskottets
övriga två ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till
VD och övriga ledande befattningshavare.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF Pöyry AB upptar ett
konvertibelt förlagslån om nominellt högst 150 000 000 kronor genom
emission av konvertibler. Teckningsberättigade ska vara ledning och
utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 300 personer.

Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till
ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering
med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala
lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent.
Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella
belopp.

Styrelsen avser att återkomma, senast inför årsstämma 2024, med
förslag om åtgärder för att motverka utspädningseffekterna av
programmet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före
årsstämma 2021, besluta om apportemission av B-aktier mot betalning
eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet
nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av
totalt antal aktier.

För ytterligare information kontakta:
Susan Gustafsson, chefsjurist, +46 10 505 25 39

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och
rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och
digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena
infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för
att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/afry/r/kommunike-fran-af-poyrys-arsstamma-202...
https://mb.cision.com/Main/15400/3099596/1238265.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.